• Prenájom priestorov – zámer

     • SOŠ automobilová Trnava zverejňuje túto výzvu k verejnej obchodnej súťaži prenechať nájomcovi do nájmu nebytové priestory – bufet a sklad ( bez vnútorného zariadenia) pre účely prevádzkovania bufetu pre študentov a zamestnancov. Miestnosti sa nachádza na prízemí, o rozlohe bufet 23,58 m2 a o rozlohe skladu 7,3 m2.

      Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2021 do 30.6.2022 .

      Cenové ponuky možno predkladať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej heslom: „Prenájom bufet – neotvárať“ v lehote do 10.8.2021 do 9.00 hod. na adresu Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava.

      Viac informácií TU !

       

      Dátum zverejnenia zámeru: 26.07.2021

     • PRIJÍMACIE KONANIE – VOĽNÉ MIESTA

     • Oznamujeme uchádzačom na štúdium do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022, že SOŠ automobilová má voľné miesta v odboroch:

      Pre bližšie informácie kontaktujte:  evidencia@sosatt.sk                                        p.Hafnerová - 033/5933926

     • Obnovenie vyučovania

     • Riaditeľ SOŠ automonilovej Vám oznamuje, že na základe MŠVVaŠ SR  a priaznivej epidemiologickej situácie s účinnosťou od 17.5.2021 

      OBNOVUJE PREZENČNÚ FORMU VYUČOVANIA

      Pri nástupe na vyučovanie  musí žiak predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stiahnutie TU)o tom , že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Počas celej doby pobytu vo vnútorných priestoroch školy  má žiak na tvári rúško. V celom areáli školy dodržuje maximálny možný odstup od ostatných osôb a dodržiava protipandemické opratrenia.

      Pre aktuálne informácie sledujte mailové správy vo svojom edupage.

       

     • Voľné pracovné miesta

     • Stredná odborná škola automobilová hľadá zamestnancov na pozíciu:

      MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY

      •  pre učebný odbor strojárstvo
      •  pre učebný odbor elektrotechnika

      UČITEĽ/KA STREDNEJ ŠKOLY

      • akademické predmety v oblasti telesná výchova a šport
      • profesijne predmety v oblasti strojárstva a automobilov

      Viac informácií TU!

     • Kam na strednú?

     • Aj naša stredná škola sa zapojila do projektu Končím školu s cieľom pomôcť v kariérovej orientácií žiakom základných a stredných škôl. 

      Najnovšie informácie o možnostiach štúdia na SOŠ automobilovej v Trnave nájdete na videu:

     • Možnosti štúdia

     • Oznamujeme žiakom základných škôl, uchádzačom o štúdium do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022, že SOŠ automobilová v Trnave ponúka štúdium:

      Bližšie informácie o možnostiach prijatia: 033/5933926 (p. Hafnerová)

     • Vodičský kurz "B" zdarma

     • Informácia pre žiakov deviatych ročníkov:

      Pre všetkých žiakov, ktorí v školskom roku 2021 / 2022 budú študovať v prvom ročníku je pripravený "študentský bonus"

      VODIČSKÝ KURZ SKUPINY "B" ZDARMA

      Bližšie informácie:  033 / 5933926, 0905 / 290 306,  e-mail: sekretariat@sosatt.sk 

     • Vznik tejto www stránky

     • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.