• Poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plány obnovy a odolnosti (POO) na program „Spolu úspešnejší 2021“

   • Vyhlasovateľ

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu S

    Názov výzvy / programu

    „Spolu úspešnejší 2021“

    Cieľ výzvy

    Cieľom programu doučovania žiakov stredných škôl je zmierniť dopady pandémie a zabezpečiť nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií, a tým zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov potrebné pre ich uplatnenie sa na trhu práce, v spoločnosti a v ďalšom vzdelávaní. Doučovanie žiakov na stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu špeciálnych stredných školách, odborných učilištiach a praktických školách je zamerané najmä na odborné predmety, praktické vyučovanie a praktické zručnosti – zručnosti a schopnosti, ktoré žiaci počas pandémie nenadobudli v plnom rozsahu v dôsledku absencie prezenčnej formy vyučovania v učebniach so špeciálnymi technickými pomôckami, v odborných učebniach, dielňach, na pracoviskách zamestnávateľa, pracoviskách praktického vyučovania alebo v tanečných, hudobných, speváckych a dramatických telesách

    Predmety, ktoré plánujeme doučovať

    Všeobecnovzdelávacie predmety – anglický jazyk, slovenský jazyk

    Teoretické odborné predmety – technológia montáže a opráv

    Vyučovacie predmety praktického vyučovania – odborný výcvik

    Termín realizácie programu

    15. október 2021 – 31. december 2021

    Rozpis doučovania

    OKTÓBER - plánovaný počet žiakov 30

    NOVEMBER  -  plánovaný počet žiakov 30

    DECEMBER -  plánovaný počet žiakov 30

    Doučovaní žiaci

    Doučovanie je určené pre žiakov všetkých ročníkov denného štúdia všetkých stredných škôl, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi.

    Plán koordinácie vyučujúceho a doučujúceho

    Z dôvodu týždenného striedania teoretického a praktického vyučovania bude doučovanie žiakov študijného odboru 2495 K autotronik sústredené do 4 hodinových blokov v čase teoretického vyučovania nakoľko v zmysle paragrafu 3 odstavec 5 vyhlášky MŠ SR č.282/2009 o stredných školách dĺžka trvania odborného výcviku v jednom dni môže byť najviac 7 hodín. Žiaci budú začlenení v troch skupinách po 5 žiakov a striedanie skupín bude po 4 hodinách podľa tematických celkov. Žiaci v dennom nadstavbovom štúdiu a končiacich ročníkoch študijných odborov sa budú doučovania zúčastňovať v dvojhodinových blokoch v rámci doplneného rozvrhu vyučovania. Plán striedania tematických celkov a skupín bude prerokovaný na úvodnej pracovnej porade pedagogických zamestnancov zaradených do projektu.

    Plán motivovania a informovanosti detí a ich rodičov o možnosti doučovania

    Žiaci boli informovaní o harmonograme a priebehu doučovania, zároveň boli informovaní o nutnosti získavania špecifických teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na uplatnenie sa v praxi, ktoré vzhľadom na pandemickú situáciu v uplynulom školskom roku nebolo možné získať formou dištančného vzdelávania.

    Výška finančných prostriedkov pre jednu strednú školu:

    Na jedného doučujúceho 200,- Eur/skupina (osobné náklady = mzdy + odvody) pri splnení podmienky odučenia minimálne 40 žiakohodín mesačne a minimálne 8 hodín prípravy za mesiac. Na koordinátora jednorazový príspevok za koordináciu programu na škole vo výške - 150,- Eur (osobné náklady) za 1 - 5 doučujúcich - 200,- Eur (osobné náklady) za 6 a viac doučujúcich

    Schválené prostriedky

    4200, - Eur