PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jozef Ormandy Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 62
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Národná sútava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6
PaedDr. Ivan Kováčik Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 63
Program KV pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Iveta Čambálová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15 80
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Finančná gramotnosť 14
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Finančná gramotnosť do škôl 10
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Mgr. Katarína Čmilanská Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15 90
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Interaktívna tabuľka v edukačnom procese 15
Ing. Róbert Hlavatý Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13 36
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Jarmila Holická Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 63
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Mgr. Maroš Jedinák Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13 42
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
PhDr. Edita Kromková Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15 75
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Program KV pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
Ing. Mária Lamošová Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 92
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Interaktívna tabuľka v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Jana Mydlová, PhD. Základná obsluha počítača 8 114
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Využitie IKT v práci učiteľa 15
Komunikácia pedagogického zamestnanca 6
Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní 12
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Grafický editor 7
Metodika výučby anglického jazyka na SŠ podľa noývch pedagogických dokumentov 25
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Ing. Jaroslav Očenášek Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 18
Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov - inštruktorov lyžovania 10
Ing. Daniel Opalek Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6 42
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Beáta Pukancová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15 63
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Interaktívna tabuľka v edukačnom procese 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Ing. Ivana Puškárová Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6 106
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Využitie IKT v práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Excel v praxi 8
Mgr. Silvia Suchoňová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15 55
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Interaktívna tabuľka v edukačnom procese 15
Ing. Viera Šaštinská Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 10 95
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Motivácia v práci pedagogického zamestnanca 6
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca pre prácu so žiakmi so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami na odbornom výcviku 14
Ing. Daniel Šutiak Motivácia v práci pedagogického zamestnanca 6 104
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 11
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Ing. Mária Urbanovičová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15 42
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6


© aScAgenda 2023.0.1414 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.05.2023