PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Jozef Ormandy Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 62
Národná sútava kvalifikácií a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP - Uznávanie výsledkov vzdelávania v SR 6
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
PaedDr. Ivan Kováčik Program KV pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35 63
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Ing. Iveta Čambálová Finančná gramotnosť 14 80
Finančná gramotnosť do škôl 10
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Katarína Čmilanská Interaktívna tabuľka v edukačnom procese 15 90
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Róbert Hlavatý Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 36
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Ing. Jarmila Holická Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6 63
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Mgr. Maroš Jedinák Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15 42
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
PhDr. Edita Kromková Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6 75
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Program KV pre výchovných poradcov na stredných odborných školách 35
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Ing. Mária Lamošová Interaktívna tabuľka v edukačnom procese 15 92
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Ing. Jana Mydlová, PhD. Metodika výučby anglického jazyka na SŠ podľa noývch pedagogických dokumentov 25 114
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Grafický editor 7
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Využitie IKT v práci učiteľa 15
Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní 12
Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Komunikácia pedagogického zamestnanca 6
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Ing. Daniel Opalek Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 42
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Ing. Beáta Pukancová Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 63
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Interaktívna tabuľka v edukačnom procese 15
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Ing. Ivana Puškárová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 106
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Excel v praxi 8
Využitie IKT v práci učiteľa 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Interaktívna tabuľa v práci učiteľa 12
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Mgr. Silvia Suchoňová Interaktívna tabuľka v edukačnom procese 15 55
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Ing. Viera Šaštinská Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6 95
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca pre prácu so žiakmi so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami na odbornom výcviku 14
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Motivácia v práci pedagogického zamestnanca 6
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Daniel Šutiak Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov SOŠ 14 104
Riešenie konfliktných situácií v školách a školských zariadeniach 6
Motivácia v práci pedagogického zamestnanca 6
Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6
Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 11
Ing. Mária Urbanovičová Národná sústava kvalifikácie a Národný kvalifikačný rámec a ich aplikovanie do ŠkVP-Uznávanie výsledkov vzdelávania SR 6 42
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktvity II. 13
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8


© aScAgenda 2024.0.1445 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.12.2023