• Systém platieb za stravovanie

    Školská výdajňa jedál je zriadená TTSK ako organizačná súčasť SOŠ automobilovej, Cobururgova 7859/39,Trnava. Umožňuje žiakom  stravovanie vo výdajnej školskej jedálni.

    Hlavné zásady stravovania:

    1) Žiak/ zákonný zástupca vyplní a podpíše „Prihlášku na stravovanie“ a odovzdá ju triednemu učiteľovi SOŠA Trnava        alebo pracovníkovi školskej výdajne jedál.

    2) Po prevzatí prihlášky na stravovanie vytvorí pracovník školskej výdajne jedál variabilný symbol pre stravníka.

    3) Žiak/ zákonný zástupca uhradí na účet č. SK81 8180 0000 0070 0049 5607 ľubovoľný kredit, ktorý pokryje            minimálny  príspevok žiaka na obedy. Použije variabilný symbol, ktorý mu bol vytvorený a do poznámky uvedie meno žiaka. Spôsob úhrady je možný len bankovým prevodom na vyššie uvedený účet. Platba v hotovosti ani poštovou poukážkou sa nevykonáva.

    4) Odhlásiť alebo prihlásiť sa na obed je možné najneskôr predchádzajúci pracovný deň vopred do 12:00 hod. Po 12:00   hodine už nie je možné odhlásiť sa na nasledovný deň!!!

    5) Za odhlasovanie a prihlasovanie obedov je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa. Všetky odhlášky a prihlášky na stravu počas školského roka si rodičia (žiaci) vykonávajú samostatne cez webovú stránku školy na základe pridelených prihlasovacích údajov www.sosatt.edupage.org – tu je možnosť odhlásiť/prihlásiť obedy na viac dní. Odhlášky a prihlášky obedov sa môžu uskutočniť aj telefonicky alebo osobne u pracovníčky výdajne jedál pri SOŠA Trnava. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.

    6) Úhrada za stravné sa bude vykonávať vopred. Kredit žiaka nesmie klesnúť pod hodnotu príspevku žiaka na 1 obed. Ak sa tak stane, strava mu bude automaticky zablokovaná.

    7) Strava sa bude vydávať žiakom na základe prihlásenia cez ISIC kartu. Žiadosť o vydanie ISIC karty sa vybavuje na evidencii žiakov SOŠA Trnava – pani Hafnerová

  • Prihlášku na stravovanie si môžete stiahnuť tu:

   • Prihláška na stravovanie
    Záväzná prihláška na stravovanie v školskej výdajni jedál pre žiaka, spôsob platby a pokyny pre stravníka.