• Smernica riaditeľa SOŠ automobilovej Trnava č.3/2023 o prijímaní, preverovaní a evidencii oznámení o protispoločenskej činnosti

   • Riaditeľ SOŠ automobilovej Trnava, v súlade s novelizovaným ustanovením § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva tento vnútorný predpis.

  • Dokumenty:

   • Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
    Plné znenie smernice, prílohy - Oznámenie o protispoločenskej činnosti , Zápisnica o osobnom/fyzickom prijatí oznámenia, Potvrdenie prijatia oznámenia o protispoločenskej činnosti oznamovateľovi, Prešetrenie oznámenia, Evidencia oznámení o protispoločenskej činnosti