• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na SOŠ automobilovej Trnava za školský rok 2019/2020

   •  

     

     

     

     

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti bola spracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, Metodickým usmernením č. 10/2006-R a usmerneniami zriaďovateľa TTSK.

     

                         

     

    Vypracovali:    Mgr. Janka Sršňová – ZR TV, Ing. Jarmila Holická – ZR TV , PaedDr. Ivan Kováčik – ZR PV

    Schválil:           Ing. Jozef Ormandy, riaditeľ SOŠA Trnava                                                       

     

    V Trnave dňa 18. 9.2020                                                                                       

  • Plné znenie správy: