• Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na SOŠ automobilovej Trnava za školský rok 2020/2021

   •  

     

     

     

     

    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti bola spracovaná v súlade s vyhláškou MŠWaš SR č.435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a usmerneniami zriaďovateľa TTSK.

     

                         

     

    Vypracovali:    Mgr. Janka Sršňová – ZR TV, Ing. Jarmila Holická – ZR TV , PaedDr. Ivan Kováčik – ZR PV

    Schválil:           Ing. Jozef Ormandy, riaditeľ SOŠA Trnava                                                       

     

    V Trnave dňa 18. 9.2021                                                                                       

  • Plné znenie správy: