• Školský poriadok SOŠ automobilovej, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava, upravuje podrobnosti o výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, o organizácii vyučovania a vnútornom režime školy, o podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a o podmienkach nakladania s majetkom školy. Bol vypracovaný podľa § 153, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k nemu vykonávacích predpisov, ako aj ďalších právnych noriem súvisiacich s týmto zákonom a školskou legislatívou pre výchovu a vzdelávanie žiakov.

        Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje riadny chod školy. Týmito pravidlami sa riadi každý žiak. Jeho dodržiavanie je povinný zabezpečiť každý žiak, jeho zákonný zástupca, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci školy. Dodržiavanie pravidiel správania a tohto školského poriadku počas klasifikačného obdobia je kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania žiakov.