• Práve prebieha tvorba nového školského poriadku.

    Do jeho schválenia a následného zverejnenia sú žiaci  a zamestnanci SOŠ automobilovej Trnava povinní rešpektovať v primeranom rozsahu a na základe usmernenia pedagogického, resp. riadiaceho pracovníka zverejnený školský poriadok.

   • Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava je stredná škola, ktorú si žiak volí dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a školským poriadkom.

    V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečuje vnútorný chod, organizáciu života študentov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi, ako aj učiteľmi.

    Škola dôsledne dodržiava Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostaným zamestnancom školy.

    Školský poriadok Strednej odbornej školy automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava je vypracovaný v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.