• ŽUPNÉ ŠTIPENDIUM

   • Župné duálne štipendium upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja /ďalej len „VZN TTSK“/ č. 54 /2020 zo dňa 20.5. 2020.

     

    Nárok na štipendium majú žiaci stredných odborných škôl, ktorí:

    • majú platnú Učebnú zmluvu so zamestnávateľom,
    • sú žiakmi prvých ročníkov stredných odborných škôl,
    • si podajú žiadosť o duálne župné štipendium v lehote určenej na podanie žiadosti.

     

    Výška štipendia, dĺžka a termín vyplácania:

    • výška štipendia je 50 € mesačne, pokiaľ nebude stanovené inak,
    • poskytuje sa spätne v plnej výške, aj za neúplný mesiac,
    • poskytuje sa len v mesiacoch školského roka, teda max. 10 x ročne,
    • prvé štipendium bude vyplatené v októbri, posledné v júli,
    • štipendium sa vypláca aj vo výpovednej lehote Učebnej zmluvy,
    • po schválení žiadosti bude štipendium poukázané do 28-teho dňa v mesiaci za obdobie uplynulého mesiaca na účet uvedený v žiadosti,
    • výška a poskytovanie štipendia sa môže meniť 1x ročne – informácia bude oznámená zverejnením v mesiaci jún pred začiatkom školského roka.

     

    Spôsob uplatnenia nároku:

    • zákonní zástupcovia /matka, otec/ alebo plnoletý žiak vyplnia a podpíšu žiadosť o župné štipendium spolu s informáciou o ochrane osobných údajov a následne ju doručia riaditeľovi školy na overenie správnosti a úplnosti údajov, ktorý vyjadrí svoj súhlas podpisom,
    • po overení údajov riaditeľom školy, žiadosť doručí zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak na Úrad TTSK,
    • štipendium je možné vyplácať len poukázaním na bankový účet uvedený v žiadosti,
    • žiadosť o štipendium musí byť doručená najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy bola podpísaná Učebná zmluva. Ak bola Učebná zmluva podpísaná ešte pred nástupom žiaka na strednú školu, lehota na podanie žiadosti je do konca mesiaca október. Termín podania, ak bola Učebná zmluva podpísaná v mesiacoch máj, jún, júl, august a september je teda lehota na podanie žiadosti do konca októbra. Ak bola Učebná zmluva podpísaná v októbri, termín podania žiadosti je do konca mesiaca november atď,
    • posledné nové žiadosti o župné štipendium na podporu duálneho vzdelávania bude možné doručiť do konca februára,
    • za rozhodujúci dátum na schválenie žiadosti je dátum uvedený na žiadosti a nie na Učebnej zmluve
    • Učebná zmluva musí obsahovať dátum podpisu.

     

    Nárok na štipendium zaniká:

    • uplynutím prvého školského roka žiaka na strednej odbornej škole,
    • ukončením Učebnej zmluvy medzi žiakom a zamestnávateľom v priebehu prvého školského roka,
    • ak má žiak minimálne 3 neospravedlnené vyučovacie dni v priebehu troch za sebou nasledujúcich mesiacov na praxi, ktorú vykonáva buď na strednej odbornej škole na základe dohody so zamestnávateľom, alebo na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa,
    • hrubým porušovaním vnútorného poriadku pracoviska praktického vyučovania u zamestnávateľa, alebo porušovaním disciplíny pri výkone praxe na strednej odbornej škole,
    • ak žiak opakuje prvý ročník,
    • ak má žiak zníženú známku zo správania.

     

    Povinnosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka:

     

    • Žiadateľ je povinný bezodkladne informovať riaditeľa školy a Úrad TTSK o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na existenciu podmienok poskytovania štipendií najmä:
     • zmenu bydliska alebo mena,
     • zmenu čísla účtu,
     • zmena zdravotnej spôsobilosti,
     • oznámiť dátum začiatku ako aj ukončenia výpovednej lehoty,
    • bezodkladne informovať Úrad TTSK o iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na vyplácanie župného štipendia.

     

    Všeobecné informácie:

    • na priznanie župného duálneho štipendia nie je právny nárok,
    • v prípade, že žiak prestal spĺňať podmienky poskytovania štipendia, je povinný vrátiť neoprávnene poskytnuté štipendium Trnavskému samosprávnemu kraju.