• Profil verejného obstarávateľa

   • Stredná odborná škola automobilová je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
     

    Identifikácia verejného obstarávateľa:   Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava

                                                          Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava

                                                                                 IČO 17053676         DIČ 2021134049

    zastúpená:                                                       Ing. Jozefom Ormandym

  • Výzvy na predloženie cenovej ponuky

   • Prenájom priestorov - zámer
    Výzva k verejnej obchodnej súťaži prenechať nájomcovi do nájmu nebytové priestory – bufet a sklad ( bez vnútorného zariadenia) pre účely prevádzkovania bufetu pre študentov a zamestnancov.
   • Rekonštrukcia sociálnych zariadení
    Realizácia stavebných prác je zateplenie obvodového a strešného plášťa na budove sociálneho zariadenia školy.
    15.12.2018
   • Zrušenie výzvy o vypracovanie dokumentácie
    Zrušenie „Výzvy na predloženie ponuky v rámci prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok“
    10.5.2017
   • Vypracovanie projektovej dokumentácie
    Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie k rekonštrukcii a modernizácii SOŠ automobilovej Trnava, Coburgova 7859/39. (Kód CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov )
    9.5.2017
   • Vypracovanie projektovej dokumentácie
    „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a modernizáciu SOŠ automobilovej Trnava, Coburgova 7859/39 vrátane inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu“.
    (Kód CPV: Hlavný slovník: 7125000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor.)
    2017
  • Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

   • I. štvrťrok 2014
    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie I. štvrťrok 2014
   • II. štvrťrok 2013
    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie II. štvrťrok 2013
   • I. štvrťrok 2013
    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie I. štvrťrok 2013
   • IV. štvrťrok 2012
    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za obdobie IV. štvrťrok 2012
   • III. štvrťrok 2012
    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za obdobie III. štvrťrok 2012
   • II. štvrťrok 2012
    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za obdobie II. štvrťrok 2012
   • I. štvrťrok 2012
    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za obdobie I. štvrťrok 2012
   • IV. štvrťrok 2011
    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za obdobie IV. štvrťrok 2011
   • II. štvrťrok 2011
    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za obdobie II. štvrťrok 2011
   • III. štvrťrok 2011
    Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za obdobie III. štvrťrok 2011