• 2493 L PREDAJ A SERVIS VOZIDIEL - CHARAKTERISTIKA

   • Názov odboru Predaj a servis vozidiel
    Číslo odboru 2493 L
    Forma a typ štúdia denné nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov
    Dĺžka štúdia 2 roky
    Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní maturitné vysvedčenie
    Dosiahnutý stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A
    Charakteristika absolventa Absolvent pozná princípy jednotlivých obchodno – technických procesov alebo zariadení a technológií, má prehľad o aktuálnej situácií na trhu a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Môže vykonávať práce úzko súvisiace s riadením a organizovaním servisných činností firmy, posúdenia technického stavu vozidiel a ich častí, odbytu výrobkov a nákupu tovaru, skladového hospodárstva a marketingovej analýzy trhu. Pri všetkých činnostiach je schopný efektívne využívať výpočtovú techniku a progresívne informačné technológie. Svoje znalosti je schopný prezentovať a využívať napríklad pri zabezpečovaní, návrhu a realizácií výstavníckej činnosti a pod.
    Praktické vyučovanie odborná prax na pracoviskách iných organizácií
    Pracovné uplatnenie absolventa na pozícií predajnej a popredajnej starostlivosti o zákazníka v servisných strediskách, na poste technického pracovníka v pozícií technika servisu, zároveň je schopný uplatniť sa na pozícií predajnej starostlivosti o zákazníka v predajných strediskách, na poste predajcu vozidiel a predajcu náhradných dielov a logistík náhradných dielov
    Ďalšie vzdelávanie štúdium na VŠ technického zamerania, pomaturitné štúdium
   •