• USMERNENIE K TERMÍNOM KONANIA, ORGANIZÁCII A HODNOTENIU ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

   •  

    1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje určovanie termínov konania záverečnej skúšky a upravuje časti záverečnej skúšky.

    V zmysle uvedenej novely školského zákona a v súlade s § 161k školského zákona určuje a zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR termíny riadneho a mimoriadneho skúšobné obdobia konania záverečnej skúšky nasledovne:

    1. Riadny termín konania záverečnej skúšky od 15. júna 2022 do 30. júna 2022. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári tohto školského roka.

    2. Mimoriadny termín konania záverečnej skúšky od 19. septembra 2022 do 30. septembra 2022 alebo od 6. februára 2023 do 17. februára 2023.

     

    Podľa § 73 ods. 3 sa záverečná skúška člení na teoretickú časť a praktickú časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná pred teoretickou časťou záverečnej skúšky. Praktická časť záverečnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyučovania, ak sa stredná odborná škola a zamestnávateľ, u ktorého sa tento žiak pripravoval, nedohodnú inak.

     

    VYHODNOTENIE ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 

    Záverečnej skúšky sa v riadnom skúšobnom období školskom roku 2021 -2022 zúčastnilo 46  žiakov.

    Celkový prospech – počet žiakov:

       

    Výsledné hodnotenie ZS:

       

    V mimoriadnom skúšobnom období sa zúčastnili 2 žiaci odboru 2487 H 02 autoopravár - mechanik.