•  

     Stredná odborná škola automobilová v Trnave sa od svojho vzniku neustále profiluje na vzdelávaciu inštitúciu orientovanú na prípravu pre potreby automobilového priemyslu a autoopravárenstva. Preto je i partnerská spolupráca prioritne orientovaná na stavovské a profesijné organizácie tohto zamerania.

         V roku 2003 bolo na základe vzájomnej dohody medzi TTSK a ZAP SR v škole zriadené Pilotné centrum, ktorého myšlienkou je integrované celoplošné vzdelávanie a príprava študentov pre aktuálne potreby automobilového priemyslu a autoopravárenstva.  Príprava sa uskutočňuje vo všetkých odborných zameraniach autoopravára (mechanik, elektrikár, karosár a lakovník) a odboroch zameraných na výrobu (mechanik nastavovač, mechanik automobilových liniek, mechanik špecialista automobilovej výroby, obrábač kovov, nástrojár a strojný mechanik). Úspešný vzdelávací proces garantujú učitelia odborných predmetov a majstri odbornej výchovy, ktorí sú priebežne preškoľovaní v lektorskom centre ZAP/CPA SR v Senci. Na základe vzájomnej spolupráce tu vznikli aj nové základné pedagogické dokumenty učebného odboru autoopravár, učebné texty a pracovné zošity. Výrazná podpora je i pri zabezpečení MTZ výučby. Škola je priebežne vybavovaná najmodernejšími cvičnými vozidlami a  ich komponentmi, výrobnými, diagnostickými, opravárenskými a výučbovými technológiami a spotrebným materiálom pre zabezpečenie ich prevádzky.

         Škola aktívne spolupracuje so zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Ťažisko spolupráce spočíva v zabezpečovaní odborného výcviku, odbornej praxe, odborných súťaží, materiálno-technického vybavenia, dodávke nových technológií, technickej dokumentácie a v odbornom poradenstve hlavne pri zavádzaní nových trendov a technológií v jednotlivých odboroch.

    Jednou z hlavných priorít SOŠA TT je pripravovať kvalifikovaných pracovníkov, ktorí budú nielen schopní vykonávať pracovnú činnosť na odbornej úrovni v rozsahu prípravy na škole, ale budú schopní na ňu plynule nadviazať a formou celoživotného vzdelávania  neustále rozvíjať a  rozširovať svoje odborné kompetencie. Preto je potrebné už pri tvorbe školských vzdelávacích programov priebežne zapracovávať do jednotlivých vzdelávacích predmetov najnovšie poznatky a novinky v danej oblasti. V tomto škola úzko spolupracuje s Cechom predajcov a servisov SR, ktorý priebežne odborne vzdeláva učiteľov odborných predmetov a majstrov OV, zabezpečuje metodickú pomoc a MTZ výučby .Veľmi dobrá spolupráca je i so spoločnosťou ZF SACHS Slovakia a.s., Didaktik Martin s.r.o., HOMOLA s.r.o., FECO  František Gajdács a JL spol s r.o..