• 2411 K MECHANIK NASTAVOVAČ - CHARAKTERISTIKA

   • Názov odboru Mechanik nastavovač
    Číslo odboru 2411 K
    Forma a typ štúdia denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá
    Dĺžka štúdia 4 roky
    Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní maturitné vysvedčenie, výučný list
    Dosiahnutý stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A
    Charakteristika absolventa Absolvent študijného odboru je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií. Je pripravený zostavovať riadiace programy CNC strojov v ručnom alebo poloautomatickom režime. Môže vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností technickej prípravy, odbytov výrobkov a nákupu tovaru, skladového hospodárstva a marketingovej analýzy trhu. Pri všetkých činnostiach je schopný efektívne využívať – výpočtovú techniku a progresívne informačné technológie. Absolventi sú pripravení tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe, nastavovaní, ale i programovaní CNC strojov.
    Praktické vyučovanie žiaci v 2. 3. a 4. ročníku absolvujú odborný výcvik v spoločnostiach ZF Slovakia, a.s. , Antolin s.r.o., Trnava , KNOTT spol. s r.o., Modra
    Pracovné uplatnenie absolventa samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti strojárskej výroby - živnostník; obsluha číslicovo riadených CNC obrábacích strojov a centier vrátane ich programovania; obsluha konvenčných obrábacích strojov
    Ďalšie vzdelávanie pomaturitné štúdium štúdium na vysokej škole technického zamerania
   •