• Podľa § 57 ods. 1 zákona 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci

    • udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti,
    • získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo
    •  získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti

    Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania. Program aktualizačného vzdelávania a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ.

  • Programy aktualizačného vzdelávania:

   • Dištančné vyučovanie 2020-2021 (15 hodín)
    Hlavný cieľ: Získať špecifické kompetencie pedagogických zamestnancov, potrebné pre efektívne zvládnutie dištančného vzdelávania žiaka prostredníctvom online nástrojov.
   • Rozvoj digitálnych zručností 2022- 2023 (20 hodín)
    Využívať výpočtové a komunikačné prostriedky, postupy a informačné zdroje, podporujúce rôznymi spôsobmi výučbu, poznávací proces a ďalšie edukačné aktivity pre plánovanie a realizáciu výuky a podporu osobného profesionálneho rastu.
   • Hodnotenie vzdelávania
    Vyhodnotenia aktualizačného vzdelávania - Rozvoj digitálnych zručností 2022 - 2023 na základe spracovania výsledkov dotazníka, ktorý obsahoval škálované aj otvorené otázky.