•    

     TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE

    

       Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa  vyznačuje  úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi:

    - zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu  žiaka

   - zamestnávateľom a školou. uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

    Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Osvedčenie vydáva na základe žiadosti zamestnávateľa príslušná stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, v ktorom uskutočňuje zamestnávateľ praktické vyučovanie.

    

   PREČO DUÁLNE VZDELÁVANIE:

         - nadobudnutie praxe a kvalifikácie priamo u zamestnávateľa

        -  plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce

        -  osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa 

        - žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie

        -  finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom

        - úzka spolupráca podniku, školy a žiaka     

        - získanie pracovnej zmluvy so zamestnávateľom

    

   ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCIÍ ŠTÚDIA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:

    

   Od prvého ročníka majú  naši žiaci možnosť  pripravovať sa v rámci praktického vyučovania na povolanie pre konkrétneho zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.Konkrétne  podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak /zákonný zástupca žiaka/ uzatvorí so zamestnávateľom. Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v na našej škole a  praktické vyučovanie - formou odborného výcviku bude žiakom poskytované v prevádzkach jednotlivých  zamestnávateľov v dňoch  podľa rozvrhu hodín na príslušný školský rok.

    

   DUAL POINT

   Pre viac informácií o duálnom vzdelávaní  bolo zriadených 7 Duál Pointov a Centrum orientácie. Ich úlohou  je vytvoriť jednotný priestor a informačný zdroj o systéme duálneho vzdelávania, o učebných a študijných odboroch, prepájať základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov na jednom mieste. 

    

              DUÁL POINT Trnava                      Koniarekova 17, 917 01 Trnava                       dualpointtt@siov.sk

            CENTRUN ORIENTÁCIE                Dvorčianska 629, 949 05 Nitra                        centrumorientacie@siov.sk

    

   DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O DUÁLNOM VZDELÁVANÍ:

   dualne_vzdelavanie_-_strucne_predstavenie_.pdf

   schema_dualneho_vzdelavania_.pdf

   prakticke_vyucovanie_u_zamestnavatela_.pdf