• Štúdium:

  • Žiadosti:

   • Oslobodenie z telesnej výchovy 18+
    Žiadosť na oslobodenie z telesnej výchovy pre plnoletých žiakov. Predkladá sa do 15.9. na sekretariát SOŠA spolu s potvrdeným odporučením lekára.
   • Oslobodenie z telesnej výchovy - zákonný zástupca
    Žiadosť pre zákonného zástupcu na oslobodenie dieťaťa z telesnej výchovy. Predkladá sa do 15.9. na sekretariát SOŠA spolu s potvrdeným odporučením lekára.
   • Odporučenie na oslobodenie z telesnej výchovy
    Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy v zmysle §31 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.z. o stredných školách.
  • Dôležité dokumenty:

   • Kolektívna zmluva SOŠA
    Zmluva medzi SOŠA Trnava a ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole automobilovej v Trnave.
   • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2021
    Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021.
   • Dodatky ku KZ SOŠA
    Dodatky ku kolektívnej zmluve medzi SOŠA Trnava a ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole automobilovej v Trnave.
   • Školský poriadok
    Školský poriadok - schválený a platný od 25. januára 2023. Tento školský poriadok ruší v plnom rozsahu dňom svojej platnosti Školský poriadok SOŠA Trnava zo dňa 01.09.2010.
   • Smernica č.9/2019
    Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja
   • Rodičovské združenie
    Postup pripojenia na online schôdzku rodičovského združenia.
  • Zmluvy o duálnom vzdelávaní: