• Štúdium:

  • Pandémia COVID -19

   • Dotazník pre žiaka
    Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy,
    jazykovej školy alebo školského internátu (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)
   • Vyhlásenie bezinfekčnosti - žiak
    Vyhlásenie zákonného zástupcu neplnoletého žiaka o bezinfekčnosti - platné od 3.5.2021
   • Vyhlásenie bezinfekčnosti - zamestnanec
    Čestné vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti - platné od 3.5.2021
   • Žiak počas pandémie
    Pokyny o správaní sa v školskom zariadení počas pandémie COVID -19 pre žiaka zákonného zástupcu
  • Dôležité dokumenty:

   • Kolektívna zmluva SOŠA
    Zmluva medzi SOŠA Trnava a ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole automobilovej v Trnave.
   • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2021
    Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021.
   • Dodatky ku KZ SOŠA
    Dodatky ku kolektívnej zmluve medzi SOŠA Trnava a ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole automobilovej v Trnave.
   • Hodnotenie - II. polrok 2020-2021
    Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov Strednej odbornej školy automobilovej Trnava za druhý polrok školského roku 2020/2021
   • Hodnotenie - I. polrok 2020-2021
    Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov Strednej odbornej školy automobilovej Trnava za prvý polrok školského roku 2020/2021
   • Školský poriadok
    Školský poriadok spolu s dodatkami - SOŠA Trnava
   • Smernica č.9/2019
    Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja
  • Zmluvy o duálnom vzdelávaní: