• Štúdium:

  • Pandémia COVID -19

   • Školský semafor
    Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protipandemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí.
   • Vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak
    Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu neplnoletého žiaka o bezpríznakovosti - platné od 15.8. 2022
    Predkladá rodič pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac dní ( vrátane víkendov a sviatkov).
   • Vyhlásenie bezpríznakovosti- zamestnanec
    Písomné vyhlásenie zamestnanca o bezpríznakovosti - platné od 1.9. 2021
    Predkladá zamestnanec pri nástupe do zamestnania po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac dní ( vrátane víkendov a sviatkov).
   • Oznámenie o výnimke z karantény
    za účelom zachovania prezenčnej výučby pri zabezpečení bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach vďaka výnimke v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 239/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
   • Žiak počas pandémie
    Pokyny o správaní sa v školskom zariadení počas pandémie COVID -19 pre žiaka zákonného zástupcu
  • Samotestovanie

  • Žiadosti:

   • Oslobodenie z telesnej výchovy 18+
    Žiadosť na oslobodenie z telesnej výchovy pre plnoletých žiakov. Predkladá sa do 15.9. na sekretariát SOŠA spolu s potvrdeným odporučením lekára.
   • Oslobodenie z telesnej výchovy - zákonný zástupca
    Žiadosť pre zákonného zástupcu na oslobodenie dieťaťa z telesnej výchovy. Predkladá sa do 15.9. na sekretariát SOŠA spolu s potvrdeným odporučením lekára.
   • Odporučenie na oslobodenie z telesnej výchovy
    Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy v zmysle §31 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z.z. o stredných školách.
  • Dôležité dokumenty:

   • Kolektívna zmluva SOŠA
    Zmluva medzi SOŠA Trnava a ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole automobilovej v Trnave.
   • Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2021
    Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021.
   • Dodatky ku KZ SOŠA
    Dodatky ku kolektívnej zmluve medzi SOŠA Trnava a ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole automobilovej v Trnave.
   • Školský poriadok
    Školský poriadok spolu s dodatkami - SOŠA Trnava
   • Smernica č.9/2019
    Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja
   • Rodičovské združenie
    Postup pripojenia na online schôdzku rodičovského združenia.
  • Zmluvy o duálnom vzdelávaní: