• Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

    • Názov projektu:

     Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1

     Typ projektu:

     Dopytovo-orientovaný projekt

     Operačný program:   

     Ľudské zdroje

     Spolufinancovanie:    

     Európsky sociálny fond (ESF)

     Prioritná os:

     1 Vzdelávanie

     Investičná priorita:

     1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

     Špecifický cieľ:

     1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

     Kód výzvy:

     OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

     Trvanie projektu:       

     september 2020 – august 2020 (24 mesiacov)

      

     Rozpočet projektu:

     celková výška oprávnených prostriedkov: 

     2 105 205,55 EUR

      

     z toho spolufinancovanie z ESF:

     1 789 424,71EUR (85%)

      

     spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu:

     210 520,55 EUR (10%)

      

     spolufinancovanie z vlastných zdrojov TTSK: 

     105 260,28 EUR (5%)

      

                              

     Opis projektu:

     Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1 je zameraný na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie v Trnavskom samosprávnom kraji. Odborná aktivita projektu je zameraná na podporu cieľových skupín žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách s vyučovacím jazykom slovenským, konkrétne:

     • Stredná zdravotnícka škola , Daxnerova 6,  917 01 Trnava
     • Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec
     • Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
     • Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava
     • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, 917 28 Trnava
     • Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
     • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
     • Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 1329/34, 921 01 Piešťany

      

     Účelom projektu je zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovanie jazykových a IKT zručností žiakov, čím sa zvýši predpoklad ich uplatnenia na trhu práce. Jednotlivé činnosti v rámci podaktivít projektu prispejú k zvýšeniu týchto kompetencií,  prepájajú stredoškolské vzdelávanie s praxou a zároveň podporujú zvýšenie viacerých kompetencií súčasne za účelom zlepšenia systémov odborného vzdelávania a kvalitnejšej  odbornej prípravy mladých ľudí pre trh práce. Tým dôjde ku kvalitnejšej odbornej príprave mladých ľudí čo následne uľahčí prechod od vzdelávania k zamestnanosti.

     Aktivity zamerané na cieľovú skupinu pedagogickí a odborní zamestnanci sú zamerané na rozvoj ich kľúčových kompetencií, čím sa následne zvýši kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu.