• Tlačivá

   • Smernica riaditeľa SOŠ automobilovej Trnava č.6/2022

   • iaditeľ  Strednej     odbornej    školy   automobilovej,   Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava, v súlade s § 68 ods.1 a § 161 m ods.3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/ 2021 Z.z. na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

    u r č u j e

    Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium  do 1.ročníka pre školský rok 2024/2025

     

    A. Plán výkonov na školský rok 2024/2025                                                                    

                                                        EDU ID:  100002924 

    Určenie počtu žiakov, ktorých možno prijať do 1.ročníka na SŠ  v školskom roku 2024/2025

    *Odbor je vhodný aj pre systém duálneho vzdelávania

     

    B. Požadované vzdelanie uchádzača o štúdium

    Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie  – ukončil úspešne 9. ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho  konania. 

     

    C. Hodnotenie študijných výsledkov základnej školy

    Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní (T9) dosiahol úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne.

    Pri rozhodovaní o prijatí sa vychádza aj z bodového hodnotenia výsledkov  z vysvedčenia  na konci 8. ročníka a z I. polroku 9. ročníka spoločným priemerom. V prípade dvoch cudzích jazykov sa do priemeru započítava známka z lepšie hodnoteného cudzieho jazyka. Známky z výchov sa do priemeru nezapočítavajú. Žiakovi, ktorý má na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku slovné hodnotenie, sa toto hodnotenie nahradí hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

    D. Prijímacia skúška

    Termíny konania prijímacích skúšok : :

                        1. termín - 2.máj 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3.5.2024.

    2. termín - 6.máj 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7.5.2024.  

     

     Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí sa hlásia do učebného odboru:

    • 2487H 01 autoopravár – mechanik
    • 2487H 02 autoopravár – elektrikár
    • 2487H 03 autoopravár – karosár
    • 2487H 04 autoopravár – lakovník

     Prijímaciu skúšku konajú uchádzači, ktorí sa hlásia do študijného odboru:

    • 2411 K mechanik nastavovač
    • 2495 K autotronik
    • 2679 K mechanik -  mechatronik

    Priebeh a hodnotenie prijímacej skúšky

    Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry /SJL/ a matematiky /MAT/  sa bude konať písomnou formou v rozsahu učiva 6. až 9.ročníka základnej školy, bude trvať vždy 60 minút a hodnotenie bude bodové:

    • maximálne 50 bodov zo SJL – pravopisné cvičenie, základné poznatky z teórie literatúry, literatúry, určovania vetných členov a slovných druhov, vety podľa zloženia, obsahu, vysvetlenie frazeologizmov,
    • maximálne 50 bodov z MAT- premena jednotiek, výpočet %, výpočet obsahu plochy, objemu telesa a riešenie rovníc.

    Uchádzač nevykoná skúšku úspešne, ak z jednotlivých častí získa spolu menej ako 10 bodov.

    Ak žiak priloží k prihláške správu z diagnostického vyšetrenia vydanú CPP/ŠCPP (kópia nie staršia ako dva roky) a zároveň písomne požiada najneskôr 24 hodín pred termínom konania prijímacej skúšky o jej úpravu, bude prijímacia skúška upravená v zmysle odporúčania diagnostického zariadenia. 

     

    E. Ďalšie kritériá a pomocné kritériá

    Do celkového súčtu budú pridelené body za každé ďalšie kritérium:

     a) Predmetové olympiády -  umiestnenie na okresných a krajských kolách (8. a 9. ročník ZŠ)  - 15 bodov

     b) Športové súťaže - umiestnenie na okresných a krajských kolách (8. a 9. ročník ZŠ) - 10 bodov

     c) Celonárodné a medzinárodné umiestnenia - za účasť žiak získava 25 bodov (8. a 9. ročník ZŠ)  – 25 bodov

     

    Uchádzač, ktorý v prihláške uvádza umiestnenie alebo účasť podľa bodu a), b) alebo c), prikladá k prihláške kópiu diplomu alebo certifikátu.

     

    V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

     

    • podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť,
    • získal lepší spoločný priemer na vysvedčeniach z konca 8. ročníka a I. polroku  9. ročníka z predmetov SJL a MAT,
    • na prijímacej skúške dosiahol väčší počet bodov z určených  profilových  predmetov školy – SJL a MAT,
    • znížená známka zo správania

     

     F. Vyhodnotenie prijímacieho konania

    Maximálny počet bodov v prijímacom konaní:

    max. počet bodov z prijímacej skúšky /SJL, MAT/                   100 bodov

    max. počet bodov za prospech na základnej škole                  100 bodov

    max. počet bodov za ďalšie kritériá                                           50 bodov

    Spolu                                                                                       250 bodov

     

    Riaditeľ  školy na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne:

    • uchádzačov, ktorí boli prijatí na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore,  v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,
    • ostatných uchádzačov

    Prijímacia komisia ako poradný orgán riaditeľa školy vytvorí na základe bodového hodnotenia prijímacieho konania poradie uchádzačov v jednotlivých odboroch štúdia.

    Riaditeľ školy prijme na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025 uchádzačov v poradí podľa zoznamov jednotlivých učebných a študijných odborov až do výšky schváleného počtu (článok A/).

     

    G. Všeobecné ustanovenia

    1. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17.mája 2024  na výveske a  webovom sídle  školy www.sosatt.edupage.org Najneskôr  17. mája 2024  pošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou.
    2. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí   na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
    3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača od 17.mája do 22. mája 2024 doručí  škole  potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený  na webovom sídle strednej školy www.sosatt.edupage.org v časti štúdium – o škole - prijímacie konanie (príloha č. 1 smernice). Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí  škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva na email: evidencia@sosatt.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je termín podania na poštovú prepravu.
    4. Prijatý žiak doručí všetky potrebné tlačivá a doklady, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelanie.
    5. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov, budú ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia,  v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.
    6. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor.
    7. Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠ automobilovú v Trnave pre školský rok 2024/2025 boli prerokované v  pedagogickej rade dňa 08.11. 2022.

    Použitá legislatíva a usmernenia

    • Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.415/2021 Z.z.
    • Usmernenie  k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2024/2025.

     

    V Trnave 21.11.2022                                                                                                              Ing. Jozef Ormandy 

                                                                                                                                     riaditeľ SOŠ automobilovej Trnava

  • Kritériá prijímacieho konania