• Smernica riaditeľa SOŠ automobilovej Trnava č.5/2022

   •  

    Riaditeľ  Strednej     odbornej    školy   automobilovej,   Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava, v súlade s § 68 ods.1 a § 161 m ods.3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/ 2021 Z.z. na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

    u r č u j e

    Kritériá prijímacieho konania pre prijatie uchádzačov na štúdium  do 1.ročníka pre školský rok 2023/2024

     

    A. Plán výkonov na školský rok 2023/2024                                                                        EDU ID:  100002924 

    B. Požadované vzdelanie uchádzača o štúdium

    Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie  – ukončil úspešne 9. ročník základnej školy a splnil podmienky prijímacieho  konania. 

     

    C. Hodnotenie študijných výsledkov základnej školy

    Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní (T9) dosiahol úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne.

    Pri rozhodovaní o prijatí sa vychádza aj z bodového hodnotenia výsledkov  z vysvedčenia  na konci 8. ročníka a z I. polroku 9. ročníka spoločným priemerom. V prípade dvoch cudzích jazykov sa do priemeru započítava známka z lepšie hodnoteného cudzieho jazyka. Známky z výchov sa do priemeru nezapočítavajú. Žiakovi, ktorý má na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku slovné hodnotenie, sa toto hodnotenie nahradí hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

    D. Prijímacia skúška

     :

    Priebeh a hodnotenie prijímacej skúšky

    E. Ďalšie kritériá a pomocné kritériá

     F. Vyhodnotenie prijímacieho konania

    G. Všeobecné ustanovenia

    Použitá legislatíva a usmernenia

  • Kritériá prijímacieho konania

  • Tlačivá