• DUÁLNA BUS KARTA

   • Nárok na bezplatné cestovanie formou „duálnej BUS karty“, (ďalej len „DBK“) majú žiaci stredných škôl, ktorí:

    • uzatvorili Učebnú zmluvu so zamestnávateľom v šk. roku 2019/2020 a 2020/2021,
    • DBK sú oprávnení užívať žiaci od prvého ročníka až do ukončenia štúdia,
    • žiak má nárok na využívanie DBK aj vo výpovednej lehote Učebnej zmluvy ako aj pri opakovaní ročníka,
    • žiak je oprávnený využívať DBK vo všetkých prímestských spojoch Trnavského kraja, v mesiacoch školského vyučovania aj cez sviatky a víkendy, okrem letných prázdnin,
    • platnosť DBK končí 30.6. vrátane, od 1.9. bude zasa aktivovaná,
    • vkladať hotovosť na DBK je zakázané, škody z takéhoto konania žiak znáša sám,
    • Dopravcovia, ktorí akceptujú DBK a pokrývajú celé územie Trnavského kraja –

    ARRIVA Trnava a.s., SAD Dunajská Streda, SKAND Skalica s.r.o.

     

    Spôsob uplatnenia nároku žiaka na BDK :

    • škola zašle elektronicky zoznam žiakov s Učebnou zmluvou /prvákov a druhákov/, ktorí prejavili záujem o využívanie DBK podľa prílohy 1 elektronicky na dual@trnava-vuc.sk, pri zmene každý pondelok za uplynulý týždeň,

     

    Proces prideľovania kariet :

    • objednávateľom DBK je TTSK, aktiváciu, blokovanie a vydanie duplikátu zabezpečuje SOŠ
    • spoločnosť TransData (ďalej len „TD“) načipuje DBK, zašle príslušnému dopravcovi na personalizovanie a už pripravenú dopravca doručí DBK na TTSK,
    • TTSK následne doručí DBK SOŠ, ktorá DBK ďalej postúpi žiakovi,
    • výroba duplikátu trvá obvykle 5 pracovných dní,
    • náklady na aktiváciu DBK znáša stredná škola, ktorá má právo žiadať od žiaka náklady spojené s aktiváciou karty, blokovaním DBK alebo vydaním duplikátu DBK,

     

    Postup pri vydávaní, prolongácií, strate, znehodnotení, krádeži a zablokovaní DBK :

    • doručené DBK od TTSK stredná škola vydá žiakom,
    • pri prolongácií kariet sa postupuje nasledovne: stredná škola požiada o schválenie prolongácie DBK na nový školský rok OŠVVaRR zaslaním zoznamu žiakov,
    • po schválení zoznamu OŠVVaRR TranData zabezpečí, aby DBK bola prolongovaná na ďalší školský rok,

     

    Postup v prípade straty alebo znehodnotení DBK:

    •  žiak bezodkladne nahlási stratu DBK strednej škole a zároveň požiada o vydanie náhradnej DBK,
    • stredná škola požiada o blokáciu stratenej DBK podľa kontaktu v Zmluve so spoločnosťou TD a pošle objednávku o vydanie duplikátu TD,
    • TD vyrobí a pošle strednej škole duplikát DBK, výroba náhradnej DBK trvá spravidla 5 pracovných dní,

     

    Nárok na DBK zaniká v prípade, ak:

    •  žiak už nie je žiakom duálneho vzdelávania tzn. nemá platnú Učebnú zmluvu,
    • ak už nie je žiakom školy, ktorá DBK vydáva.

     

    Fungovanie DBK :

    • DBK bude aktívna od dátumu prevzatia DBK, najskôr 1.9. až do 30.6. bez obmedzenia (vrátane víkendov, sviatkov a prázdnin). Dopravcovia, ktorí akceptujú DBK a pokrývajú celé územie Trnavského kraja – ARRIVA Trnava a.s., SAD Dunajská Streda a.s, SKAND Skalica s.r.o.
    • DBK funguje ako čipová karta, po nastúpení do autobusu žiak oznámi vodičovi, kam cestuje, ten zvolí tarifné pásmo a žiak priloží DBK. Bude žiakovi vydaný lístok s nulovou hodnotou.
    • Stratu, krádež a znehodnotenie DBK žiak bezodkladne oznámi škole, ktorá BDK zablokuje a požiada o duplikát. Následne (obvykle do 5 dní) bude žiakovi vydaná nová BDK.
    • DBK je neprenosná, obsahuje meno, priezvisko, ako aj fotografiu žiaka.
    • Ak by DBK z akejkoľvek príčiny nefungovala, treba si zaznačiť číslo spoja, ŠPZ autobusu, deň a hodinu spoja a trasu, kam chcel žiak cestovať. S týmito údajmi treba kontaktovať  zodpovedného  zamestnanca SOŠA Trnava - Ing. Jarmila Holická - zrtv@sosatt.sk