• 2414 L  01 STOJÁRSTVO - VÝROBA, MONTÁŽ A OPRAVA PRÍSTROJOV, STROJOV A ZARIADENÍ

   • Názov odboru Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
    Číslo odboru 2414 L 01
    Forma a typ štúdia denné štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov
    Dĺžka štúdia 2 roky
    Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní maturitné vysvedčenie
    Dosiahnutý stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A
    Charakteristika absolventa Absolvent študijného odboru vie riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti noriem spotreby práce, tvorby zborníkov a normatívov, riadení plynulého toku výroby. Absolvent má vedomosti zo základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru. Absolvent študijného odboru s odborným výcvikom, je schopný zabezpečiť technickú spôsobilosť strojov a strojného zariadenia, opravovať a obsluhovať konvenčné stroje a zariadenia, pozná technológiu opráv, pozná a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka.
    Praktické vyučovanie odborná prax na pracoviskách iných organizácií
    Pracovné uplatnenie absolventa samostatný pracovník v oblasti manažmentu a riadenia malých a stredne veľkých pracovných kolektívov vo výrobe
    Ďalšie vzdelávanie štúdium na VŠ technického zamerania, pomaturitné štúdium
   •