• Meniče AC/DC a pulzová šírková modulácia signálu v pohonoch automobilov

   •  

    V súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu grafických systémov na rok 2013 vypracoval kolektív pracovníkov školy pod vedením PaedDr. Ivana Kováčika – zástupcu riaditeľa pre praktické vyučovanie projekt zameraný na podporu teoretického a praktického vyučovania formou výukového softwérového vybavenia.

    Cieľ projektu:

    - Zvýšenie odborných kompetencií žiakov a pedagogických zamestnancov školy rozšírením vybavenia odborných učební o kurzy AC/DC meniče hybridných motorov a pulzovej šírkovej modulácie signálov.

    - Skvalitnenie odbornej prípravy žiakov v učebnom odbore autoopravár v zameraniach mechanik a elektrikár.

    - Využívanie moderného výukového softwéru na výuku pre vozidlá s hybridnými motormi v súlade s požiadavkami potenciálnych zamestnávateľov absolventov školy.

    Implementácia a časový harmonogram:

    - Dodávateľ softwérového vybavenia preškolí formou workshopu učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy.

    - Kurzy budú zapracované do tematických plánov učebného odboru autoopravár v zameraní mechanik a elektrikár.

    - Výuka žiakov pomocou grafických systémov v kurzoch AC/DC meniče hybridných motorov a pulzovej šírkovej modulácie signálu začne od šk. roku 2013/2014 počnúc 2. ročníkom.

    Financovanie projektu:

    MŠVVaŠ SR schválilo v plnej výške žiadosť o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2013, ktorú SOŠA Trnava predložila prostredníctvom zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri SOŠ automobilovej Trnava.