• V zmysle paragrafu § 84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len zákon č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch), zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste: 

   Stredná odborná škola automobilová  prijme do zamestnania:

   MAJTER ODBORNEJ VÝCHOVY

   (výhodou odborné zameranie AUTOOPRAVÁRENSTVO)

   Miesto práce:    Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava
   Termín nástupu    1.9.2022
   Druh pracovného pomeru:    TTP - plný úväzok
   Mzda:

   Funkčný plat na ponúkanú pozíciu je stanovený v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa zaradenia do platovej triedy, platového stupňa, priznania príplatku za profesijný rozvoj a príplatku za triednictvo).

   Kvalifikačné predpoklady:

   Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa §10 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických    a odborných zamestnancoch, ako aj ďalšie predpoklady podľa §9 a §11 ods. 1 písm. a) zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

   • Bezúhonnosť
   • zdravotná spôsobilosť
   • ovládanie štátneho jazyka
   Zoznam požadovaných dokladov:
   • žiadosť o prijatie do zamestnania
   • profesijný životopis
   • doklady o dosiahnutom vzdelaní
   • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania. podľa  z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov

   Adresa podania:

   SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava      (sekretariat@sosatt.sk)


    Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5933921 - Mgr. Martina Prochásková                                                                                     V Trnave 23.5.2022

   • Stredná odborná škola automobilová  hľadá zamestnanca na funkciu:

     

    ELEKTROÚDRŽBÁR

     

    Termín nástupu

    ihneď

    Druh pracovného pomeru:

    na pracovnú zmluvu

    Mzda:

    v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

    Kvalifikačné predpoklady:

    stredné odborné vzdelanie – vyučenie v odbore elektrikár

    Ďalšie požadované schopnosti:

    Odborná spôsobilosť v zmysle § 22 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

    (elektrikárske oprávnenie do 1000 V)

    Pracovná náplň:

    Vykonáva všetky elektroúdržbárske práce pre stroje, stroj. zariadenia    a objekty budov a skladov

    Podľa potreby údržbu vonkajších priestorov areálu školy a práce podľa pokynov vedúceho

    správy majetku

    Zoznam požadovaných dokladov:

    výučný list, osvedčenie v zmysle § 22 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

     
     Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5933921,  033/5933924 

     

  • Stredná odborná škola automobilová  hľadá zamestnanca na funkciu:

    

   ÚDRŽBÁR PRE STROJE A ZARIADENIA

    

   Termín nástupu

   ihneď

   Druh pracovného pomeru:

   na pracovnú zmluvu

   Mzda:

   v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

   Kvalifikačné predpoklady:

   stredné odborné vzdelanie – vyučenie prevádzkový zámočník alebo mechanik opravár pre stroje a zariadenia,

   príp. v príbuznom odbore

   Ďalšie požadované schopnosti:

   min. 5 rokov prax v odbore

   Pracovná náplň:

   Vykonáva odborné opravy strojov a zariadení, jednoduché práce remeselnej údržby objektov,

   údržbu kúrenárskych a vodovodných armatúr, drobné stavebné opravy.

   Podľa potreby údržba a úprava vonkajších priestorov areálu školy a práce podľa pokynov vedúceho správy majetku.

   Zoznam požadovaných dokladov:

   výučný list

    

    

   Ďalšie informácie na tel. č.: 033/5933921,  033/5933924