• Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2019

   • Predkladateľ projektu – žiadateľ (zriaďovateľ)

     

    Adresa žiadateľa:  Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava   IČO: 37836901

    Telefón:                      +421 33 555 91 11

    E-mail:                   urad.vuc@trnava-vuc.sk

     

    Realizátor projektu

     

    Adresa školy:         Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39,  917 02 Trnava

    Riaditeľ školy:        Ing. Jozef Ormandy

    Telefón:                   033/5933921 

    E-mail:                    sekretariat@sosatt.sk

     

    Cieľ projektu:

     

          Cieľ tohto projektu je zameraný na prehĺbenie a zvýšenie vedomostnej úrovne pedagogických pracovníkov, žiakov a rodičov v oblasti finančnej gramotnosti s prihliadnutím na  rešpektovanie prioritných tém výzvy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2 a nadobudnúť aktuálne znalosti a zručnosti efektívnejšie využívať dostupné prostriedky IKT vo výchovno-vzdelávacom procese  žiakov.

     

    Aktivity projektu:

     

    a) Aktivity k svetovému dňu finančnej gramotnosti

     

    Do tejto aktivity sa zapojili žiaci, učitelia a majstri odbornej výchovy v rámci celej školy. Činnosti boli zamerané na viaceré aktivity:

    • Tvorba nástenky – v priestoroch školského vestibulu učitelia ekonomických predmetov spolu so žiakmi vytvorili nástenku zameranú na základné pojmy, linky a ukážky z internetu k finančnej gramotnosti a nástenku s úspešnými podnikateľmi – absolventami našej školy. Cieľom aktivity bolo zapojiť aj ostatných žiakov do vyhľadávania úspešných absolventov školy a diskutovať o možnostiach podnikania po skončení štúdia.

     

    • Diagnostika úrovne žiakov testovanie , Hra „ Business Master“

     

         V stredu 18.9.2019 sa výbery žiakov IV.A, IV.B a II.AN triedy zúčastnili školskej aktivity Business Master pri príležitosti Svetového dňa finančnej gramotnosti. Na úvod tohto herno-vzdelávacieho dopoludnia si žiaci napísali kratučký test zameraný na témy, ktoré sú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2. Týmto testom sme zdiagnostikovali úroveň vedomostí žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Po absolvovaní vstupného testu boli vytvorené 4 pracovné skupiny po 5 žiakov a nasledovných 120 minút patrilo nielen zábave, ale aj získavaniu nových informácií v danej problematike. Po 120 minútach si žiaci opäť napísali ten istý test čo na začiatku. Výsledok bol zaujímavý a milo nás  prekvapil, pretože úspešnosť testov narástla zo 61% na 93%, pričom niektorí žiaci dosiahli až 100% úspešnosť. Po sčítaní bodov z hry a výstupného testu sme dospeli k výsledkom a vyhlásili sme víťazov. Tretie miesto obsadil Tomáš Kalaš (IV.A), druhé miesto Pavol Vavro (II.AN) a prvé miesto získala Patrícia Némethyová (II.AN).

     

     

    b) Seminár  s pracovníkmi vybranej banky a poisťovne

     

    Seminár bol rozdelený na dve časti, prvú časť viedol zástupca banky a druhú časť zástupca poisťovne. Náplňou seminára bola  prezentácia produktov, úverov, sporenia, investovania a využívania služieb elektronického bankovníctva. Ďalšou témou boli možnosti poistenia klienta v prípade jeho nečakanej insolventnosti (dlhodobá PN, úrazy, ....) a dôchodkového sporenia. Záver semináru bol venovaný porovnaniu bankových a nebankových subjektov s poukázaním na riziká investovania v nebankových inštitúciách. Tejto aktivity sa zúčastnili žiaci nadstavbového štúdia a žiaci štvrtých ročníkov študijných odborov.

     

     

     

    c) Beseda s absolventami SOŠA  Trnava - Živnosť / podnikanie – ako začať“ , účasť na veľtrhu JOB SPOT

     

    Inšpiráciou  pre našich končiacich študentov bola nielen beseda o podnikaní s našimi bývalými absolventmi,  ktorí ich oboznámili so svojimi skúsenosťami z podnikania, ale aj kariérny veľtrh, ktorý bol dynamický a interaktívny a to vďaka zamestnávateľom, spíkrom a koučom, ktorí prijali účasť na tomto podujatí.  Generálnym partnerom podujatia bolo ZF Slovakia, hlavnými partnermi boli Groupe PSA a BOGE Elastmetall Slovakia. Odborným garantom bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiaci III.C a III.D triedy, ktorí   sa tiež zapojili  do niektorých workshopov a súťaží. Domov si odnášali nielen nové informácie o možnostiach budúceho zamestnania alebo štúdia, ale aj pekné vecné ceny, ktoré vyhrali svojou šikovnosťou.

     

     

     

    d) Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

     

    V dňoch 30.10. a 31.10.2019 sa do jednotlivých aktivít vzdelávania sa zapojilo 15 učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy. Vzdelávanie prebiehalo prostredníctvom 2 vzdelávacích  dní, ktoré viedli odborníci z  tretieho sektora. Vzdelávanie bolo zamerané na témy v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2.:

    • Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
    • Plánovanie, príjem a práca
    • Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
    • Úver a dlh
    • Sporenie a investovanie
    • Riadenie rizika  a poistenie

     

    e) Vypracovanie metodických materiálov pre vyučovanie

    Znalosti a zručnosti získané počas vzdelávacích aktivít  pedagogickí zamestnanci následne využili ako pomôcku pri tvorbe konkrétnych vlastných učebných materiálov. Z prostriedkov Občianskeho združenia rodičov a priateľov školy pri SOŠA Trnava sme nakúpili knihy, ktoré budú slúžiť vyučujúcim ako pomôcka pri vyučovaní a tvorbe vlastných materiálov. Keďže hra „Finančná odysea“ je na Slovensku aj v Čechách beznádejne vypredaná, zvolili sme alternatívu elektronickej počítačovej hry „Finančná gramotnosť II.“, ktorá je síce určená pre druhý stupeň ZŠ, ale v našich podmienkach SOŠ ju použijeme na analýzu vedomostí z finančnej gramotnosti u žiakov prvých ročníkov.

     

     

     

    f) Stretnutie s rodičmi

     

    Už vyškolení triedni učitelia oboznámili  rodičov na triednych rodičovských schôdzkach s dôležitými informáciami zo školení o finančnej gramotnosti, o aktivitách, ktoré sa v rámci projektu konali a o študijných materiáloch a podkladoch umiestnených na webe školy. Spolupráca školy a rodičov je veľmi dôležitá, pretože výchova k finančnej gramotnosti v škole musí byť v súlade s výchovou v rodine. Preto sme sa snažili a budeme sa snažiť rodičov informovať o všetkom