• Činnosť rady školy:

   •    Dňa 24.4.2016 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie rady školy na funkčné obdobie  2016 – 2020. Štvorročné funkčné obdobie  súčasnej Rady školy pri SOŠ automobilovej   v Trnave teda malo skončiť 26. apríla 2020. Voľby zástupcov pedagogických i nepedagogických pracovníkov, zástupcov rodičov a zástupcu žiakov školy sa uskutočnili podľa stanovených podmienok volieb.

       Zástupcu z radov žiakov volili  zvolení zástupcovia z jednotlivých tried v priebehu septembra 2019 na triednických hodinách, keďže doterajší zástupca  z radov žiakov ukončil štúdium úspešným vykonaním maturitnej skúšky v máji 2019. Zástupcov z radov rodičov zvolili  zástupcovia rodičov  z jednotlivých tried v septembri 2019 na zasadnutí rodičovskej rady. Voľby    zástupcu  pedagogických  pracovníkov školy do Rady školy pri SOŠ   automobilovej v Trnave sa uskutočnili dňa 3.marca 2020. Zúčastnilo sa ich  31  pedagogických  pracovníkov školy. Voľby    zástupcu  nepedagogických  pracovníkov školy do Rady školy pri SOŠ automobilovej v Trnave sa uskutočnili dňa 3.marca 2020. Zúčastnilo sa ich  18  nepedagogických  pracovníkov školy.

        Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa  (4) zostávajú naďalej platnými členmi v rade školy podľa informácie, ktorú zaslal Odbor školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Úradu TTSK zo dňa 12.2.2020.

       Ustanovujúce zasadnutie RŠ bolo naplánované na 21. apríla 2020. V súvislosti s prerušením vyučovania a vypuknutím pandémie sa členovia  RŠ elektronickou cestou oboznamovali s predloženými návrhmi a následne vyjadrili svoje stanovisko emailom alebo telefonicky.  

     

          V hodnotenom období členovia RŠ  vyjadrovali  stanoviská k nasledujúcim úlohám:

    • zaradenie nového študijného odboru – 2679 K mechanik mechatronik do siete školy od 1.septembra 2020
    • vyhodnocovacia správa za školský rok 2018/2019
    • kritériá  prijímacieho konania na školský rok 2020/2021
    • plán výkonov na šk. r. 2021/2022
    • stanoviská k učebným plánom a k ich zmenám,
    • personálne, materiálne a organizačné zabezpečenie školy,
    • hodnotenie plnenia koncepcie rozvoja školy,
    • prepojenosť s podnikateľskými subjektmi

     

    RADA ŠKOLY:

     

       P.č.

    Meno, priezvisko, titul

    Volený/delegovaný za...

    1.

    Edita Kromková, PhDr. – predseda RŠ

    pedagogických zamestnancov

    2.

    Vladimír Butko, Ing.

     TTSK

    3.

    Marián Galbavý, Mgr., Ing.

     TTSK

    4.

    Július Hron

     TTSK,  Auto – Impex, spol.s r.o. 

    5.

    Silvia Sadecká, PaedDr.,MBA

     TTSK

    6.

    Alexander  Baranovič

     rodičov

    7.

    Daniela Bieliková

     rodičov

    8.

    Mgr. Martina   Žgančíková

     rodičov

    9.

    Ludmila Lukášiková, Ing.

     nepedagogických zamestnancov

    10.

    Jaroslav Očenášek, Ing.

     pedagogických zamestnancov

    11.

    Tomáš  Kusý                   

     žiakov SOŠA