• 2487 H 01 AUTOOPRAVÁR - MECHANIK - CHARAKTERISTIKA

   • Názov odboru autoopravár - mechanik
    Číslo odboru 2487 H 01
    Forma a typ štúdia denné štúdium pre absolventov ZŠ
    Dĺžka štúdia 3 roky
    Spôsob ukončenia štúdia záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list + vodičské oprávnenie skupiny B
    Dosiahnutý stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C
    Charakteristika absolventa Absolvent vie samostatne vykonávať činnosti pri výrobe, servise a opravách automobilov, je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel, so štandardným vybavením dielní predpísaným výrobcom, na základe informácií získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce.
    Praktické vyučovanie V dielenských priestoroch školy zameraných na diagnostiku, montáž a opravy cestných motorových vozidiel, pracoviskách partnerov v systéme duálneho vzdelávania, prípadne v ďalších autoopravárenských zmluvných pracoviskách v celom regióne;
    Pracovné uplatnenie absolventa Samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti autoopravárenstva - živnostník; kvalifikovaný odborný pracovník vykonávajúci špecializované práce vo výrobných podnikoch v autoopravárenstve.
    Ďalšie vzdelávanie 2-ročné nadstavbové štúdium na našej škole v študijných odboroch: 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 2493 L predaj a servis vozidiel
   •