• Štipendiá v školskom roku 2022/2023

   •  

    Poskytovanie sociálnych štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenie a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

     

    VÝŠKA ŠTIPENDIA

    závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2022/2023 je:

    a) 53,52 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

    b) 37,47 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

    c) 26,76 € - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

     

    Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.  Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že jeho celkové hodnotenie za predchádzajúci polrok je prospel.

     

    Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.  Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2022 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2022/2023 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

                                             234,42 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

    163,53 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

                                     107,03 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

     

    Bližšie informácie dostanete na: osobná evidencia žiakov (033/5933926)

  • Tlačivá