• HODNOTENIE SPRÁVANIA 

     POCHVALY A INÉ OCENENIA

     a) sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za vzorné správanie a za vzorné plnenie žiackych povinností. Návrhy na udelenie pochvál a iných ocenení sa prerokujú v pedagogickej rade. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy triedny učiteľ, riaditeľ školy písomne,

     b) pochvalu môže žiakovi udeliť aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca inej právnickej osoby,

     c) žiakovi môže byť udelená:

     •    pochvala od triedneho učiteľa
     •    pochvala od riaditeľa

      

     d) za výborné alebo pozoruhodné výsledky dosahujúce v priebehu celého štúdia alebo za záslužný čin môže byť navrhnutý na ocenenie v rámci obce alebo mesta,

     e) za mimoriadne výsledky dosiahnuté v športe, v kultúre a pod., ho môže riaditeľ navrhnúť na ocenenie napr. predsedovi samosprávneho kraja.

      

     OPATRENIA VO VÝCHOVE

     a) Ukladajú sa žiakovi po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenia proti školskému poriadku. Spravidla predchádzajú zníženiu stupňa zo správania,

     b) podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

     • pokarhanie od triedneho učiteľa
     • pokarhanie od riaditeľa školy
     • podmienečné vylúčenie alebo vylúčenie zo štúdia (po splnení povinnej školskej dochádzky žiaka),

      

     c) za závažné previnenie sa považuje najmä hrubé správanie a vulgárne vyjadrovanie voči žiakom, zamestnancom školy, fyzické alebo psychické násilie, krádež, donášanie a prechovávanie drog a iných návykových látok, zbraní, zápaliek, zapaľovačov a iných vecí, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie, úmyselné ničenie školského majetku a majetku iných osôb pri akciách organizovaných školou, zneužívanie informačných technológií a osobných údajov žiakov a zamestnancov školy, prejavy rasizmu a extrémizmu,

     d) návrhy pokarhaní  a znížených známok zo správania prerokuje triedny učiteľ, príslušný majster odbornej výchovy, inštruktor, prípadne zástupca zamestnávateľa a predložia návrh pedagogickej rade. Návrhy výchovných opatrení a znížených známok zo správania po prerokovaní v pedagogickej rade schvaľuje riaditeľ školy,

     e) rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ školy žiaka vylúči zo štúdia,

     f) výchovné opatrenia oznamuje riaditeľ školy žiakom písomne, u neplnoletých žiakov zašle oznámenie ich zákonným zástupcom,

     g) trestné stíhanie žiaka a vynesený rozsudok orgánov činných v trestnom konaní, ak činy žiaka poškodzujú dobré meno školy, môžu mať za následok vylúčenie žiaka z ďalšieho štúdia aj vtedy, ak žiakovi neboli udelené predchádzajúce výchovné opatrenia,

     h) na konci každého klasifikačného obdobia sa hodnotí správanie žiakov (okrem žiakov nadstavbového a externého  štúdia) nasledovnými stupňami:

     • veľmi dobré (1)
     • uspokojivé (2)
     • menej uspokojivé (3)
     • neuspokojivé (4)

      

     i) klasifikácia správania a výchovné opatrenia (charakter odporúčania):