• Článok II.

     PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM šKOLY

      

     1. ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

      

     Škola zabezpečuje komplexnú výuku žiakov v učebných a študijných odboroch vrátane nadstavbového štúdia pre absolventov učebných odborov. Výuka je zabezpečovaná dennou formou. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu škola organizuje a zabezpečuje bezplatnú záujmovú a krúžkovú činnosť pre žiakov školy. Všetky úkony u neplnoletých žiakov sa vykonávajú s vedomím a súhlasom zákonného zástupcu žiaka.

      

     (1) Organizácia teoretického vyučovania

      

     1. Vyučovanie sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Vyučovacia hodina na teoretickom vyučovaní trvá 45 minút. Rozvrh hodín a organizácia školského roka sú zverejnené na webovom sídle školy.
     2. Začiatok a koniec vyučovacích hodín sa riadi podľa nasledovného časového harmonogramu:

     1. Žiak je povinný byť v triede najmenej 5 minút pred prvou vyučovacou hodinou a pripravovať sa na vyučovanie.
     2. Usmerňovanie žiakov a návštevníkov školy zabezpečuje poverený pedagogický pracovník školy.
     3. Každý žiak má na teoretickom vyučovaní pridelenú skrinku na prezuvky alebo obuv, v ktorej prišiel do školy. Žiak je povinný:
     • zabezpečiť skrinku visiacim zámkom,
     • rešpektovať zákaz svojvoľne si zamieňať skrinky s inými žiakmi, prípadne využívať skrinku iného žiaka,
     • prevziať skrinku do užívania vždy maximálne na jeden školský rok,
     • na požiadanie vedenia školy alebo triedneho učiteľa svoju skrinku kedykoľvek sprístupniť, otvoriť, predložiť jej obsah,
     • na konci školského roka skrinku vyprázdniť.

      

     (2) Organizácia odborného výcviku a odbornej praxe

     1. Vyučovací čas a prestávky pre praktické vyučovanie - odborný výcvik:

     1. Odborný výcvik vykonávajú žiaci:    1. ročník: 6 hodín / deň
                                                               2., 3. a 4. ročník: 7 hodín / deň
     2. Jedna vyučovacia hodina trvá 60 minút, jej súčasťou sú aj prestávky.
     3. Odborný výcvik a odborná prax sa vykonáva spravidla na pracoviskách školy alebo na zmluvných pracoviskách právnických a fyzických osôb schválených riaditeľom školy individuálnou formou pod vedením inštruktorov.
     4. Začiatok a koniec pracovnej doby na zmluvných pracoviskách riadi zodpovedný inštruktor, rovnako určuje prestávky v súlade s firemným režimom a podmienkami zmluvy so školou.
     5. Ak nie je možné žiaka klasifikovať v riadnom termíne pre častú neprítomnosť na praktickom vyučovaní, môže byť vyučovanie organizované náhradnou formou mimo rozvrhu hodín, prípadne cez prázdniny.

      

     2. PREVÁDZKA ŠKOLSKÉHO BUFETU

      

     1. Školský bufet slúži na predaj doplnkového sortimentu k ponuke školskej výdajne jedál.
     2. V bufete je zakázané predávať alkoholické nápoje a tabakové výrobky.

      

     3. PREVÁDZKA ŠKOLSKEJ VÝDAJNE JEDÁL

      

     1.  Školská jedáleň slúži všetkým žiakom, zamestnancom školy a ostatným stravníkom na výdaj teplého hlavného jedla.
     2. Jednotný jedálny lístok je zobrazený na webovom sídle školy po prihlásení v časti Školská jedáleň.
     3. Jedlo pre odborný výcvik sa vydáva v stanovenom čase 10,45 - 11,15 hod., pre teoretické vyučovanie v čase 11,25 - 11,55 hod. Výdaj jedla pre ostatných zamestnancov školy je do 12,30 hod.
     4. Žiaci majú možnosť v elektronickom systéme Edupage objednávať si obed. Objednávku alebo zrušenie obeda na nasledujúci deň je možné uskutočniť do 12,00 hod.
     5. Cena stravného je stanovená osobitným predpisom, s jeho výškou sú žiaci oboznámení na prvej triednickej hodine.
     6. Počas výdaja obedov vykonáva v jedálni pedagogický dozor určený pedagogický zamestnanec. 

      

     4. PREVIDLÁ DOCHÁDZKY A POBYTU ŽIAKOV V ŠKOLE

      

      (1) Dochádzka žiaka do školy

      

     1. Každý žiak je povinný zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní v rozsahu vzdelávacieho programu určeného pevným rozvrhom hodín alebo pokynmi kompetentných pedagogických zamestnancov, prípadne v súlade s rozhodnutím riaditeľa školy. Výnimky a oslobodenie z dochádzky na niektoré predmety udeľuje riaditeľ školy po akceptácii dôvodov, spravidla len na určitú časť roka. Celoročné oslobodenie je možné len z telesnej a športovej výchovy na základe lekárskeho odporučenia. Oslobodenie nie je možné z odborného výcviku a odbornej praxe.
     2. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu a jeho zdravotný stav mu umožňuje účasť na výchove a vzdelávaní v škole, je prítomný na vyučovaní tohto predmetu. Ak je predmet zaradený na prvú vyučovaciu hodinu alebo na poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa jeho vyučovania na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka nemusí zúčastňovať.
     3. Pre vopred známu príčinu, napr. návšteva lekára, požiada zákonný zástupca žiaka o jeho uvoľnenie telefonicky alebo písomnou formou prostredníctvom rodičovského konta Edupage triedneho učiteľa/MOV. Ak nie je triedny učiteľ/MOV prítomný, žiak/ zákonný zástupca požiada o uvoľnenie zastupujúceho triedneho učiteľa/MOV.
     4. Žiaci sa uvoľňujú z vyučovania na 1. vyučovaciu hodinu triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy alebo vyučujúcim danej hodiny.
     5. Pri plánovanej dlhšie trvajúcej absencii, 4 a viac dní, plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka vopred písomne požiada riaditeľa školy o uvoľnenie z vyučovania s uvedením dôvodu neprítomnosti a priloženým vyjadrením triedneho učiteľa. Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní v prípade nesúhlasu riaditeľa školy, bude jeho absencia hodnotená ako neospravedlnená.
     6. Pri uvoľnení žiaka z vyučovania pre športové sústredenie alebo účasť na súťaži priloží žiak / zákonný zástupca žiaka k žiadosti o uvoľnenie potvrdenie športového klubu alebo oddielu o účasti žiaka na sústredení alebo súťaži.
     7. V prípade neočakávanej udalosti, ktorá bráni žiakovi zúčastniť sa vyučovania, oznámi žiak/zákonný zástupca žiaka kompetentnému pedagogickému zamestnancovi (triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, inštruktor odborného výcviku) dôvod neprítomnosti neodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň telefonicky, mailom, prostredníctvom Edupage rodičovského konta alebo na sekretariáte riaditeľa školy.
     8. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach a školských akciách po súhlase riaditeľa školy.
     9. Za neskorý príchod na vyučovanie sa považuje príchod žiaka neskoršie ako 5 minút pred začiatkom vyučovania, konkrétne miesto určí príslušný vyučujúci.
     10. Žiak je povinný predložiť triednemu učiteľovi alebo majstrovi odbornej výchovy písomné ospravedlnenie alebo ospravedlnenie prostredníctvom rodičovského konta na Edupage prvý deň nástupu na vyučovanie po absencii. Triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom.
     11. V prípade choroby trvajúcej viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní akceptuje triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy výlučne potvrdenie podpísané lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, triedny učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyžaduje od žiaka potvrdenie lekára o jeho chorobe aj za kratšie obdobie.
     12. Triedny učiteľ alebo MOV ospravedlní neprítomnosť plnoletého žiaka na vyučovaní výnimočne zo závažných rodinných dôvodov na základe ospravedlnenia podpísaného žiakom.
     13. Z rodinných dôvodov môže triedny učiteľ alebo MOV ospravedlniť žiakovi maximálne dva dni v jednom polroku, každý ďalší deň ospravedlňuje riaditeľ školy.
     14. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho účasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, triedny učiteľ alebo MOV písomne vyzve žiaka, ak je neplnoletý zákonného zástupcu, aby v určenom čase doložil dôvod žiakovej neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, ako keby štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak do školy nenastúpi alebo nie je doložený dôvod jeho neprítomnosti v škole, posudzuje sa tak, ako keby štúdium zanechal.
     15. keď žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne riaditeľovi školy, ak je neplnoletý, predloží aj vyjadrenie zákonného zástupcu.

      

      (2) Plnenie povinnej školskej dochádzky

      

     1. Žiak, ktorý bol v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky prijatý na strednú školu, pokračuje v plnení povinnej školskej dochádzky na strednej škole.
     2. Ak žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku, má neospravedlnenú neúčasť v škole viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci, škola pošle hlásenie príslušnému regionálnemu samosprávnemu orgánu (obec/mesto) v mieste trvalého bydliska žiaka.

      

      (3) Správanie žiaka na vyučovacích hodinách

      

     1. Na každú vyučovaciu hodinu sa žiak pripraví včas, po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiak sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku. Na začiatku hodiny zdraví učiteľa povstaním.
     2. Pri vstupe dospelej osoby do triedy a pri jej odchode z triedy zdravia žiaci povstaním. Na predmetoch informatika, telesná a športová výchova, odborný výcvik zdravia podľa pokynu vyučujúceho.
     3. Žiaci môžu počas vyučovacej hodiny opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
     4. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny. Počas hodiny vyučujúci nemusí prijať jeho ospravedlnenie.
     5. Mobilné telefóny musia byť počas vyučovania vypnuté a odložené v aktovkách, prípadne na mieste určenom vyučujúcim alebo majstrom odbornej výchovy. Žiak nesmie používať mobilný telefón ani sa s ním hrať. Ak poruší tento príkaz, je povinný odovzdať telefón vyučujúcemu. Po skončení vyučovacej hodiny učiteľ žiakovi mobil vráti. Nedovolené používanie mobilu na vyučovaní oznámi vyučujúci zákonnému zástupcovi v IŽK. Mobilný telefón môže žiak použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy. Žiak nesmie v škole nabíjať mobil ani iné elektronické zariadenia.
     6. Počas svojho pobytu v škole nesmie používať na telefonovanie ani smart hodinky.
     7. Na pracoviskách odborného výcviku platia všetky uvedené pravidlá školského poriadku v plnom rozsahu. Podľa smerníc sa žiak prezúva do pracovnej obuvi, prezlieka sa do jednotného oblečenia, kde to vyžaduje predpis, používa aj ochranné pomôcky. Žiak nastupuje na pracovisko včas a vždy v čistom odeve, nenosí prstene, náramky, retiazky, piercing, ani iné výrazné šperky. Do pracovného odevu sa žiak prezlieka na mieste na to určenom. Žiak sa riadi pokynmi majstra OV, na začiatku pracovnej zmeny odovzdá mobil na miesto určené majstrom OV. Žiak sa nevzďaľuje z pracovného miesta bez povolenia majstra OV.
     8. Na hodiny telesnej a športovej výchovy si nosí podľa pokynov učiteľa čistý cvičebný úbor a bezpečnú obuv, ktoré mu umožňujú bezpečné cvičenie.
     9. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, rodičia ho ospravedlnia písomne alebo prostredníctvom Edupage. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu predložiť potvrdenie od lekára. Necvičiacich žiakov môže vyučujúci využiť podľa dôvodu, pre ktorý necvičia na niektoré pomocné úkony.
     10. V odborných učebniach, telocvični, na pracoviskách odborného výcviku a odbornej praxe sa žiaci riadia osobitným prevádzkovým poriadkom, s ktorým boli oboznámení na začiatku a priebežne počas školského roku. Dodržiavajú tiež pokyny vyučujúceho.

      

      (4) Správanie žiaka počas prestávok

      

     1. Žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, upratovanie lavice a svojho okolia, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Na WC sa žiak zbytočne nezdržiava. Všetky papiere a odpadky žiak odkladá do koša.
     2. Podľa potreby môžu žiaci vyhľadať triedneho učiteľa, zastupujúceho triedneho učiteľa, výchovného poradcu, školského špeciálneho pedagóga alebo koordinátora prevencie.
     3. Žiaci majú cez prestávky zakázané manipulovať s veľkými oknami, vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky. Žiak počas prestávky nesmie hádzať akékoľvek predmety (peračníky, kriedu, lopty, špongiu a pod.) a kopať v triede do akýchkoľvek predmetov (lopta, fľaša a pod.). Žiak si počas prestávok nesmie púšťať hudbu.
     4. Ak majú žiaci vyučovanie v odbornej učebni, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu, kde čakajú na príchod učiteľa alebo majstra odbornej výchovy.
     5. Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy sa presunú najskôr 5 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny. V šatni sa správajú disciplinovane a navzájom voči sebe korektne, do úborov na cvičenie sa prezliekajú podľa pokynu vyučujúceho.
     6. Žiak musí vždy, aj cez prestávky, vystupovať voči pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom ako aj voči spolužiakom slušne.
     7. Pri organizovaní vyučovania iným spôsobom, ako vo vyučovacích hodinách súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou, určí pedagogický zamestnanec dĺžku prestávok podľa charakteru činnosti s prihliadnutím na základné fyziologické, psychické a hygienické potreby žiakov.
     8. Na zmluvných pracoviskách zabezpečujúcich vyučovanie odborného výcviku a odbornej praxe sa žiaci riadia harmonogramom prestávok určených zamestnávateľom.
     9. Pred skončením vyučovania žiak môže opustiť areál školy počas školského vyučovania len so súhlasom triedneho učiteľa/MOV.
     10. Pred odchodom z učebne zanecháva žiak svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa. Po ukončení vyučovania uprace predovšetkým priestor na odkladanie vecí v školskej lavici a okolie svojej lavice. Vyloží stoličku, vezme si svoje veci a podľa pokynov učiteľa sa organizovane presunie do šatne, kde sa prezuje.

      

      (5) Správanie žiaka v školskej jedálni

      

     1. Do školskej jedálne vstupuje žiak v čase určenom na obed.
     2. Do jedálne vstupuje riadne a slušne ustrojený, pri vstupe a počas obedovania nemá na hlave čiapku.
     3. Pri výdaji jedla stojí slušne v rade, rešpektuje poradie príchodu ostatných stravníkov, jedlo a nápoj si prenáša na miesto konzumácie samostatne.
     4. Po ukončení konzumácie svoje miesto uprace a odnesie použitý riad na miesto na to určené.
     5. Okrem stravníkov a pedagogického dozoru je vstup do jedálne zakázaný.
     6. V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.
     7. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných pedagógov.
     8. Pri stole sa správa kultúrne - nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu, neničí inventár jedálne, nehojdá sa na stoličke a nevyskakuje na ňu.
     9. Ak niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požičia si prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.
     10. Žiak má zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad.

      

     (6) Správanie žiaka na školských akciách

      

     1. Akcie organizované školou sú tie, ktoré sú súčasťou školských vzdelávacích programov a zároveň sú schválené riaditeľom školy.
     2. Školské akcie sú školské výlety, exkurzie, lyžiarske kurzy, kurzy na ochranu života a zdravia, účelové cvičenia ako aj iné činnosti predpísané učebnými osnovami, športové a iné súťaže.
     3. Školskej akcie sa môžu žiaci zúčastňovať výlučne s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka.
     4. Žiaci, ktorí sa zúčastňujú na školských akciách, musia byť vopred poučení o programe, organizačnom zabezpečení, o tom, ako sa majú správať a o primeranom výstroji (vhodnom oblečení, obuvi, batožine, príslušnom vybavení a zásobách).
     5. Žiaci, ktorí sa individuálne zúčastňujú na súťažiach a iných akciách organizovaných školou, sú zapísaní v evidencii dochádzky ako neprítomní na vyučovaní, ale nepovažujú sa za žiakov, ktorí majú absenciu a ich neprítomnosť sa v Edupage vykazuje ako reprezentácia. Má len evidenčný význam.