• Článok I.

     PRÁVA A POVINNOSTI 

      

     1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKA

          (1) Žiak má právo na:

     1. rovnoprávny prístup k vzdelávaniu bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, národného a sociálneho pôvodu, jeho politického alebo iného presvedčenia,
     2. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
     3. vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré mu túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Ak má riaditeľom školy schválenú integráciu na základe odporučenia poradenského zariadenia, má právo vzdelávať sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu, používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky, byť hodnotený a klasifikovaný so zohľadnením jeho znevýhodnenia v predmetoch, v ktorých sa znevýhodnenie prejavuje alebo v správaní, ak ide o žiaka s poruchou správania alebo žiaka s narušenými funkciami v oblasti emocionálnej alebo sociálnej,
     4. bezplatné používanie učebníc, učebných textov, pracovných zošitov, učebných pomôcok, nástrojov, náradia, strojov a zariadení potrebných na získavanie vedomostí a zručností preberaného učiva,
     5. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
     6. poskytovanie poradenskej pomoci a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním od triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školského špeciálneho pedagóga, na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
     7. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
     8. slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom,
     9. informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
     10. oboznámenie sa s kritériami, podľa ktorých je hodnotený, na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach ako aj cvičných prácach praktického vyučovania,
     11. volenie do rady školy a študentskej rady,
     12. spolupodieľanie sa na činnosti rady školy a žiackej rady prostredníctvom zvoleného zástupcu žiakov (predkladať návrhy, podnety, opatrenia...),
     13. komunikáciu s pedagogickými aj nepedagogickými pracovníkmi školy v duchu zásad humanity a tolerancie.

      

        (2) Žiak má možnosť:

     1. vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách, v školskom časopise,
     2. požiadať o komisionálne skúšanie (pri neplnoletosti prostredníctvom zákonného zástupcu),
     3. požiadať o oslobodenie z vyučovania telesnej výchovy na základe odporúčania lekára,
     4. požiadať zo závažných dôvodov neumožňujúcich pravidelnú návštevu školy (zdravotný stav, vrcholový šport a pod.) o individuálny učebný plán na teoretickom vyučovaní,
     5. zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít, ktoré organizuje a zabezpečuje škola.

      

      (2) Žiak má povinnosť:

     1. každú zmenu osobných údajov ihneď nahlásiť triednemu učiteľovi a majstrovi odbornej výchovy (MOV),
     2. prichádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou v primerane slušnom alebo v predpísanom oblečení, čisto a vkusne upravený, bez výstredností v úprave zovňajška. Za nevhodné oblečenie sa považuje napr. pokrývka hlavy v budove školy, kapucňa svetra, mikiny alebo bundy na hlave, príliš odhaľujúce, znečistené alebo roztrhané oblečenie. Na kultúrne podujatia, záverečné a maturitné skúšky prichádza žiak upravený a oblečený podľa pokynov triedneho učiteľa alebo iného pedagogického zamestnanca,
     3. prezúvať sa v objekte školy do čistej, zdravotne vhodnej obuvi, pričom obuv nesmie podrážkou farbiť ani inak poškodzovať podlahu,
     4. nosiť si na vyučovanie pomôcky podľa pokynov vyučujúcich,
     5. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania (spolužiakov, pedagogických zamestnancov, školského psychológa, trénerov, vedúcich krúžkov),
     6. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy (prevádzkový poriadok školy, prevádzkové poriadky odborných učební, dielní odborného výcviku a športových priestorov),
     7. na praktickom vyučovaní, ktoré sa realizuje u partnerov zabezpečujúcich praktické vyučovanie, správať sa podľa školského poriadku a interných predpisov danej organizácie a ďalších interných pokynov zamestnancov organizácie poverených činnosťou inštruktora, dodržiavať čas prestávok daných vnútorným poriadkom zamestnávateľa,
     8. na hodinách teoretického i praktického vyučovania dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne opatrenia. Zistené nedostatky a spôsobené poruchy ohrozujúce bezpečnosť a zdravie ako aj úrazy okamžite oznámiť príslušnému pedagogickému pracovníkovi alebo pracovníkovi školy, ktorý zodpovedá za BOZP,
     9. dodržiavať vyučovací čas a rozvrh prestávok. Počas prestávok sa riadiť pokynmi učiteľov a MOV vykonávajúcich dozor,
     10. pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole, pred opustením učebne a dielne urobiť okolo svojho miesta poriadok,
     11. pred odbornými učebňami a dielňami čakať disciplinovane na príchod pedagogického zamestnanca,
     12. šetriť a chrániť zariadenie školy pred poškodením, hospodárne zaobchádzať so zvereným a zapožičaným majetkom školy. Ak žiak poškodí úmyselne alebo z nedbanlivosti majetok, je povinný škodu nahradiť,
     13. zdraviť všetkých zamestnancov školy, na začiatku a na konci vyučovacej hodiny pozdraviť vyučujúceho postavením sa,
     14. v prípade neprítomnosti na vyučovaní individuálne doštudovať prebraté učivo,
     15. vybavovať všetky písomnosti, žiadosti a potvrdenia prostredníctvom triedneho učiteľa, zastupujúceho triedneho učiteľa alebo majstra odbornej výchovy, v prípade potreby využívať stanovené stránkové hodiny na oddelení evidencie žiakov,
     16. pri prestupe na inú školu alebo pri ukončení štúdia vrátiť v pôvodnom stave učebnice, učebné texty, pracovné zošity, učebné pomôcky, nástroje, náradie a ostatný inventár školy, ktorý mu bol poskytnutý do bezplatného užívania vrátane skrinky na prezuvky a šatníka na praktickom vyučovaní.

      

     (4) Žiak má zakázané:

     1. fajčiť, požívať alkoholické nápoje, užívať drogy a iné psychotropné látky v objekte školy a na podujatiach organizovaných školou,
     2. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou legálne drogy (alkohol, cigarety, elektronické cigarety v akejkoľvek podobe, žuvací tabak), nelegálne drogy a iné psychotropné látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť,
     3. prinášať do školy alebo na podujatia organizované školou zbrane (vrátane chladných zbraní), napodobeniny zbraní a iné nebezpečné predmety (oceľové reťaze, boxery), veci ohrozujúce bezpečnosť a mravný vývin osôb,
     4. prinášať do školy predmety rozptyľujúce pozornosť pri vyučovaní bez súhlasu vyučujúceho,
     5. správať sa v rozpore s morálnymi a právnymi normami, prejavovať xenofóbiu, intoleranciu, rasizmus, náboženskú neznášanlivosť, antisemitizmus a akúkoľvek inú diskrimináciu vo vzťahoch k iným; žiak na svojom oblečení nesmie propagovať fašistické, extrémistické alebo vulgárne symboly ani symboly a nápisy zvádzajúce k šíreniu a užívaniu návykových látok,
     6. vyhrážať sa, slovne napádať, urážať a iným spôsobom znižovať dôstojnosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
     7. využívať svoju telesnú alebo psychickú prevahu na telesné alebo duševné šikanovanie vrátane kyberšikanovania alebo v akýchkoľvek iných formách zosmiešňovať a fyzicky ubližovať iným žiakom,
     8. hrať v škole alebo na podujatiach organizovaných školou hazardné hry, prinášať väčšie sumy peňazí, cennosti a iné cenné predmety a veci nesúvisiace s vyučovaním,
     9. ničiť zariadenie a inventár školy, učební a dielenských priestorov, zbytočne manipulovať s oknami, roletami, vykurovacími a klimatizačnými telesami, s hasiacimi prístrojmi a so zabezpečovacím bezpečnostným systémom,
     10. poškodzovať majetok školy, žiakov, návštevníkov a zamestnancov školy,
     11. svojvoľne, bez súhlasu zodpovedného pedagogického zamestnanca alebo inštruktora opúšťať budovu školy počas teoretického alebo praktického vyučovania,
     12. používať alebo mať zapnutý mobilný telefón, notebook, prehrávač hudby, elektronickú čítačku a podobné elektronické zariadenia počas vyučovania. Výnimky povoľuje zodpovedný pedagogický zamestnanec. Žiak je povinný odložiť mobil s vypnutým zvukom pri vstupe do učebne, resp. na pracovisku odborného výcviku na miesto určené vyučujúcim,
     13. zhotovovať audio- a videozáznamy, ktoré by mohli viesť k porušovaniu ochrany osobnosti, osobných údajov a k narušovaniu mravnosti (nahrávanie a fotografovanie na mobilný telefón, kameru, smart hodinky, tablet, nahrávanie na odpočúvacie zariadenia, zhotovenie karikatúry a pod.),
     14. vykonávať mimoškolskú a záujmovú činnosť počas vyučovania bez súhlasu zákonného zástupcu a zodpovedného pedagogického zamestnanca.

      

     2. USTANOVENIE A POVINNOSTI TÝŽDENNÍKOV

     1. v triede vykonávajú službu týždenníkov vždy dvaja žiaci počas celého týždňa, určí ich triedny učiteľ spravidla podľa abecedy tak, aby aj po rozdelení triedy bol týždenník v každej skupine,
     2. evidencia týždenníkov je vedená v elektronickej triednej knihe,
     3. ak nie je určený týždenník prítomný, zastupuje ho ďalší žiak v abecednom poradí,
     4. týždenník prichádza na vyučovanie s dostatočným časovým predstihom, zabezpečuje prípravu učebne a plní ďalšie úlohy podľa pokynov vyučujúcich,
     5. na začiatku každej hodiny hlási neprítomných žiakov,
     6. podľa pokynov vyučujúcich pomáha so zabezpečovaním transportu učebných pomôcok,
     7. po uplynutí 5 minút od zvonenia na hodinu hlásia neprítomnosť vyučujúceho na hodine v zborovni alebo zástupcovi riaditeľa,
     8. po skončení vyučovania dbá, aby všetci žiaci upratali svoje miesta, nezanechali v laviciach žiadne veci a tam, kde je to potrebné, vyložili stoličky na lavice,
     9. každé poškodenie inventáru triedy, straty predmetov, úrazy žiakov a nedodržanie zásad poriadku a hygieny hlási triednemu učiteľovi,
     10. za výkon povinností zodpovedá týždenník triednemu učiteľovi,
     11. v prípade sťahovania tried do rôznych učební sa povinnosti nemenia.

      

     3. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

      (1) Zákonný zástupca má právo na:

     1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
     2. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, ktoré sú zverejnené na webovom sídle školy,
     3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, na informovanie o priebežných výsledkoch a dochádzke žiaka sa používa elektronická triedna kniha, určené sú na to zasadnutia triednych aktívov rodičovského združenia, prípadne je možné vopred dohodnúť individuálnu konzultáciu s vyučujúcim,
     4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa od triedneho učiteľa, majstra odbornej výchovy, výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školského špeciálneho pedagóga a člena vedenia školy,
     5. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
     6. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom zástupcov rodičov v Rade školy,
     7. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
     8. zastupovať svoje neplnoleté dieťa vo všetkých výchovných a prevádzkových oblastiach na vyriešenie podnetov a sťažností.

      

      (2) Zákonný zástupca má možnosť:

     1. požiadať v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky o prestup žiaka na inú strednú školu; o prestupe rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási,
     2. požiadať do troch dní odo dňa získania výpisu za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia o vykonanie komisionálnej skúšky, ak má pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka. Ak je vyučujúcim riaditeľ, môže požiadať o preskúšanie príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve,
     3. požiadať o individuálny učebný plán pre žiaka s nadaním alebo z iných závažných dôvodov.

      

      (3) Zákonný zástupca je povinný:

     1. vytvárať pre svoje dieťa vhodné podmienky na prípravu do školy a plnenie školských povinností,
     2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
     3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
     4. neodkladne oznámiť škole zmenu adresy, kontaktného telefónneho čísla a e-mailovej adresy, zmenu podmienok vo výchove (zmena zákonného zástupcu po rozvode, úmrtí, rozhodnutí súdu a pod.),
     5. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
     6. spolupracovať so školou pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov dieťaťa, zúčastňovať sa rodičovských združení a pohovorov vopred oznámených školou,
     7. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne spôsobil,
     8. dbať o to, aby jeho dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, v prípade neprítomnosti doloží doklad v súlade so školským poriadkom.

      

     4. VZÁJOMNÉ VZŤAHY

     1. Práva ustanovené v tomto školskom poriadku sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní.
     2. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi; Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého žiaka; Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že bola prostredníctvom jeho zákonného zástupcu na iného žiaka, pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy podaná sťažnosť, žaloba alebo návrh na začatie trestného stíhania.
     3. Škola nemôže žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto školského poriadku.
     4. Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.