• STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ, Coburgova 7859/39, TRNAVA

      

      ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM - AUTOTRONIK

     23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

      

      Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1853:8-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom.

   • UČEBNÝ PLÁN - 2495 K AUTOTRONIK - SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   • Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    11

    11

    10

    9

    41

    Slovenský jazyk  a literatúra 

    3

    3

    3

    3

    12

    Anglický/nemecký jazyk

    3

    3

    3

    3

    12

    Etická výchova/Náboženská výchova

    1

    1

    -

    -

    2

    Dejepis

    -

    -

    1

    -

    1

    Občianska náuka

    -

    1

    -

    -

    1

    Fyzika

    -

    1

    1

    -

    2

    Matematika

    1,5

    1,5

    1,5

    1,5

    6

    Informatika 

    1

    -

    -

    -

    1

    Telesná a športová výchova

    1

    1

    1

    1

    4

    Odborné predmety

    21

    23,5

    23,5

    26

    95

    Teoretické vzdelávanie

     

     

     

     

     

    Strojárstvo

    1,5

    -

    -

    -

    1,5

    Strojárska technológia

    1,5

    -

    -

    -

    1,5

    Elektrotechnika

    1

    1

    -

    -

    2

    Elektronika

    -

    2

    -

    -

    2

    Elektropríslušenstvo motorových vozidiel

    -

    1,5

    2,5

    3,5

    7,5

    Ekonomika

    -

    -

    1

    1,5

    2,5

    Automobilová technika a opravárenstvo

    1

    1

    2

    3

    7

    Prevádzka dielne

    -

    -

    1

    -

    1

    Praktická príprava

     

     

     

     

     

    Technické kreslenie

    1,5

    -

     

    -

    1,5

    Odborný výcvik

    15

    17,5

    17,5

    17,5

    67,5

    Spolu

    32

    34,5

    34,5

    35

    136

    Účelové kurzy

    2x6h/rok

    2x6h/rok

    -

    -

    -

    Kurz pohybových aktivít v prírode

    15h/rok

    15h/rok

    -

    -

    --

    Kurz na ochranu života a zdravia

    -

    -

    3x6h/rok

    -

    -

   • Školský vzdelávací program:

    • ŠkVP - AUTOTRONIK
     Charakteristika vzdelávacieho programu, profil absolventa, učebný plán, podmienky vzdelávania.
    • Všeobecnovzdelávacie predmety
     Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov, charakteristika, učebné zdroje, vzdelávacie výstupy
    • Odborné predmety
     Učebné osnovy odborných predmetov, charakteristika, učebné zdroje, vzdelávacie výstupy