• 2495 K AUTOTRONIK - CHARAKTERISTIKA

   • Názov odboru Autotronik
    Číslo odboru 2495 K
    Forma a typ štúdia denné štúdium pre absolventov ZŠ
    Dĺžka štúdia 4 roky
    Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní maturitné vysvedčenie, výučný list
    Dosiahnutý stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A
    Praktické vyučovanie v dielenských priestoroch školy zameraných na diagnostiku, montáž a opravy cestných motorových vozidiel, prípadne na ďalších autoopravárenských zmluvných pracoviskách v celom regióne
    Charakteristika absolventa Absolvent má vedomosti a zručnosti z oblasti strojárskeho vzdelávania, elektrotechnického vzdelávania (teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri opravách a nastavení elektrických a elektronických zariadení a príslušenstva cestných vozidiel, meranie neelektrických a elektrických prístrojov a zariadení, ich základné funkcie vo vozidlách a možnosti ich ďalšieho využitia, diagnostikovanie a meranie technického stavu vozidiel pri uplatňovaní najdôležitejších zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
    Pracovné uplatnenie absolventa kvalifikovaný odborný pracovník, pripravený na výkon najnáročnejších činností v oblasti údržby, opravy, ale najmä diagnostiky stavu cestných motorových vozidiel, prijímací technik, servisný poradca, predajca vozidiel
    Ďalšie vzdelávanie pomaturitné štúdium štúdium na vysokej škole technického zamerania
   •