• STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ, Coburgova 7859/39, TRNAVA

      

      ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM - CNC

     23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

      

     Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa

     15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1853:8-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom.

   • UČEBNÝ PLÁN - 2411 K MACHANIK NASTAVOVAČ - SYSTĚM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   • Kategória a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    4.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    10,5

    11,5

    10,5

    8,5

    41

    Slovenský jazyk a literatúra

    3

    3

    3

    3

    12

    Anglický/nemecký jazyk

    3

    3

    3

    3

    12

    Etická/ náboženská výchova

    1

    1

    -

    -

    2

    Občianska náuka

    -

    1

    -

    -

    1

    Dejepis

    -

    -

    1

    -

    1

    Fyzika

    -

    1

    1

    -

    2

    Matematika

    1,5

    1,5

    1,5

    1,5

    6

    Informatika

    1

    --

    --

    --

    1

    Telesná a športová výchova 

    1

    1

    1

    1

    4

    Odborné predmety

    21,5

    23

    24

    26,5

    94,5

    Ekonomika

     --

    --

    1

    1,5

    2,5

    Technické kreslenie

    1,5

    1,5

    --

    --

    3

    Technológia

    2,5

    2

    2

    3

    9,5

    Programovanie CNC strojov

    1

    1

    2

    4

    Strojárska technológia

    1

    1

    2

    Strojníctvo

    1,5

    1,5

    Grafické systémy

     

     

    1,5

    1

    2,5

    Stroje a zariadenia

    1

    1

    2

    Odborný výcvik

    15

    17,5

    17,5

    17,5

    67,5

    Spolu

    32

    34,5

    34,5

    34,5

    135,5

    Účelové cvičenia

    2x6 hod

    2x6hod

     

     

     

    Kurz pohybových aktivít v prírode

    15 hod

    15 hod

     

     

     

    Kurz na ochranu života a zdravia

     

     

    3x6 hod

     

     

   • Školský vzdelávací program: