• Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

   • Klub odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy pre výučbu odborného výcviku strojárskych učebných a študijných odborov vyučovaných na SOŠ automobilová Trnava

    • Opis činností pedagogického klubu:

      

     Výmena skúseností a praktických zručností majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo výučbe odborného výcviku v druhom, treťom a štvrtom ročníku strojárenských učebných a študijných odborov vyučovaných na škole. Posilňovanie vedomostí a zručností v IKT kompetenciách pri využití výpočtovej techniky pri simulácii trieskového obrábania na trenažéroch a počítačoch . Prerokovanie a spôsob aplikovania nových, moderných činností  a technológií, v profesiách nástrojár,  mechanik nastavovač a mechanik mechatronik. Získavanie nových vedomostí a praktických zručností pre majstrov odbornej výchovy a učiteľov OP je potrebné z dôvodu neustálej modernizácie obrábacích technológií a tým aj nových postupov v strojárenskej výrobe a opravárenskej činnosti.

     Členovia klubu:   Ing. Šaštinská, Ing. Očenášek, Fatranský, Ing.  Matula, Ing.  Šutiak, Ing.  Puškárová, PaedDr.  Kováčik, Ing.  Holická, Ing.  Patzelt, Ing. Čambálová

     Dĺžka trvania stretnutí:  3 hodiny

     Školský rok:   2020/2021 - I. polrok

     Rámcový program a termíny stretnutí:

     Termín

     Téma

     Program stretnutia

      3.11.2020

     Sústruženie

     Vŕtanie, vyhrubovanie a vystružovanie dier na sústruhu

     16.11.2020

     Sústruženie

     Sústruženie vnútorných valcových plôch s osadení

      1.12.2020

     Sústruženie

     Zapichovanie, sústruženie drážok, upichovanie a vypichovanie

      14.12.2020

     Sústruženie CNC

     Nastavenie nástrojov, upínanie nástrojov a obrobkov

      13.1.2021

     Sústruženie CNC

     Nastavenie nulového bodu obrobku, východzieho bodu a korigovanie nástrojov

      18.1.2021

     Sústruženie CNC

     Ručné riadenie CNC sústruhu

      

      

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2020/2021 - I. polrok

   • Školský rok:   2020/2021 - II. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma

    Program stretnutia

     3. 2. 2021

    Frézovanie

    Frézovanie rovinných a osadených plôch

     17. 2. 2021

    Frézovanie

    Frézovanie šikmých plôch

     11. 3. 2021

    Frézovanie

    Frézovanie drážok

     25. 3. 2021

    Frézovanie

    Frézovanie tvarových plôch

     8. 4. 2021

    Frézovanie

    Frézovanie pomocou jednoduchého deliaceho prístroja, priame delenie, nepriame delenie

     22. 4. 2021

    Frézovanie CNC

    CNC frézovačky parametre, riadiaci systém a jeho ovládanie

     6. 5. 2021

    Brúsenie

    Brúsenie rovinných plôch a úkosov

     20. 5. 2021

    Brúsenie

    Brúsenie odstupňovaných rovinných plôch

     3. 6. 2021

    Brúsenie

    Brúsenie vonkajších a vnútorných valcových plôch s osadením

     17. 6. 2021

    Brúsenie

    Brúsenie pomocou luniet

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2020/2021 - II. polrok

   • Členovia klubu:   Ing. Šaštinská, Ing. Očenášek, Fatranský, Ing.  Matula, Ing.  Šutiak, PaedDr.  Kováčik, Ing.  Holická, Ing. Horka

    Dĺžka trvania stretnutí:  3 hodiny

    Školský rok:   2021/2022 - I. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma

    Program stretnutia

     16. 9. 2021

    Vŕtanie

    Vyhrubovanie a vystružovanie valcových otvorov

     30. 9. 2021

    Vŕtanie

    Vyhrubovanie a vystružovanie kužeľových otvorov

     14. 10. 2021

    Vŕtanie

    Vŕtanie vo vŕtacích prípravkoch s použitím vymeniteľných puzdier a vŕtacích šablón

     28. 10. 2021

    Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy – pohony

    Pneumatické a hydraulické obvody

    11. 11. 2021

    Elektropneumatické, elektrohydraulické mechanizmy – pohony

    simulácia chýb, diagnostiku a stanovenie technologického postupu na odstránenie predpokladaných chýb

     25. 11. 2021

    Zostavovanie, výroba a opravy elektronických zariadení..

    Montáž a demontáž jednoduchých podzostáv

     9. 12. 2021

    Zostavovanie, výroba a opravy elektronických zariadení..

    Montáž a demontáž súčiastok a zostáv

     16. 12. 2021

    Stavba základných podzostáv elektronických zariadení..

    Stavba napájačov – jednoduché napájače, násobiče, stabilizátory

     13. 1. 2022

    Stavba základných podzostáv elektronických zariadení..

    Stavba zosilňovačov – jednosmerné zosilňovače vysokofrekvenčné zosilňovače

     27. 1. 2022

    Stavba základných podzostáv elektronických zariadení..

    Stavba oscilátorov, zmiešavačov, modulátorov, demodulátorov

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2021/2022 - I. polrok

   • Školský rok:   2021/2022 - II. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma

    Program stretnutia

     3. 2. 2022

    Funkcie, meranie a opravy špecifických a elektronických zariadení

    Spínacie obvody – stavba a overenie

     17. 2. 2022

    Funkcie, meranie a opravy špecifických a elektronických zariadení

    Impulzné a tvarovacie obvody – funkcia, meranie

     17. 3. 2022

    Funkcie, meranie a opravy špecifických a elektronických zariadení

    Číslicové obvody – funkcie, meranie

     24. 3. 2022

    Funkcie, meranie a opravy špecifických a elektronických zariadení

    Meranie na špecifických zariadeniach CNC strojov, robotov, spôsob diagnostiky a  opráv

     7. 4. 2022

    Elektronické celky s analógovými integrovanými obvodmi

    Analógový integrovaný obvod, meranie, spôsob opravy

     21. 4. 2022

    Elektronické celky s analógovými integrovanými obvodmi

    Obvody s opreračnými zosilňovačmi, meranie, spôsob opravy

     5. 5. 2022

    Elektronické celky s analógovými integrovanými obvodmi

    Obvody s integrovanými stabilizátormi napätia

     19. 5. 2022

    Pamäte

    Programovanie pamätí PROM, EPROM

     2. 6. 2022

    Pamäte

    Pripojenia statických pamätí RAM k obvodu procesorov, princíp čítania, a

     16. 6. 2022

    Pamäte

    pripojenie dynamických pamätí RAM k obvodu procesorov, čítanie zápisov

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2021/2022 - II. polrok