• Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

   • Klub očiteľov odborných predmetov

   • Opis  činností pedagogického klubu:

     

    Výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní.Výmena vzájomných skúseností a overených zručností sú zárukou produkcie odborne zdatných absolventov strednej odbornej školy so zameraním na autoopravárenstvo.  

    Pôsobenie pedagogického klubu je zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických pracovníkov, aby :

    • boli schopní kvalitnej inovácie vo svojej pedagogickej práci
    • aby dokázali reagovať na rýchle zmeny v spoločnosti
    • využívaním IKT modernizovali vyučovací proces
    • žiakov oboznamovali s novými technológiami vo výrobnom procese

     

    Členovia klubu:   Ing. Konečný, Ing. Hlavatý, Ing. Opalek, Ing. Horka, Ing. Urbanovičová, Ing. Lamošová, Ing.  Pukancová, Ing. Puškárová , Ing. Holická, Ing. Jakubičková

    Dĺžka trvania stretnutí:  3 hodiny

    Školský rok:   2020/2021 - I. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma

    Program stretnutia

    20.10.2020

    Učebné pomôcky pri vyučovaní.

    Výmena skúseností pri využívaní učebných pomôcok.

    10.11.2020

    Diagnostika a hodnotenie vedomostí.

    Osvedčené metódy preverovania získaných vedomostí

    24.11.2020

    Diagnostika a hodnotenie vedomostí..

    Osvedčené metódy preverovania získaných vedomostí

    8.12.2020

    Modernizácia vyučovacieho procesu.

    Zavedenie nových metód a foriem práce na vyučovaní

    17.12.2020

    Modernizácia vyučovacieho procesu.

    Zavedenie nových foriem a metód práce na vyučovaní

    12.1.2021

    Príprava odbornej exkurzie .

    Harmonogram odbornej exkurzie, úlohy pre učiteľov

    26.1.2021

    Príprava odbornej exkurzie.

    Cieľ odbornej exkurzie, úlohy pre žiakov

     

     

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2020/2021 - I. polrok

   • Školský rok:   2020/2021 - II. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma;

    Program stretnutia

    9.2. 2021

    Vyhodnotenie odbornej exkurzie.

     Prínos odbornej exkurzie

    23.2. 2021

    Trendy vo výrobe automobilov

    Elektromobily- základné otázky

    9.3.2021

    Trendy vo výrobe automobilov

    Elektromobily na Slovensku

    23.3.2021

    Trendy vo výrobe automobilov

    Elektromobily - v učebných odboroch

    13.4. 2021

    Trendy vo výrobe automobilov

     Elektromobily - v študijných odboroch

    27.4.  2021

    Trendy vo výrobe automobilov

     Elektromobily - Prípravy, testy v EDU page

    11.5. 2021

    Záverečné skúšky 2021

    Koordinácia ZS s praktickým vyučovaním

    25.5. 2021

    Záverečné skúšky 2021

    Harmonogram Záverečných skúšok

    8.6.2021

    Vyhodnotenie činnosti klubu

    Prínos činnosti klubu v pedagogickej práci učiteľov

    22.6. 2021

    Vyhodnotenie činnosti klubu

    Návrhy na činnosť klubu v budúcom školskom roku

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2020/2021 - II. polrok

   • Výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní. Neustále sa rozširujúci automobilový priemysel si vyžaduje celoživotné vzdelávanie pedagogických pracovníkov racionálnym spôsobom. Výmena vzájomných skúseností a overených zručností sú zárukou produkcie odborne zdatných absolventov strednej odbornej školy so zameraním na autoopravárenstvo.

    Pôsobenie pedagogického klubu je zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických pracovníkov, aby :

    • boli schopní kvalitnej inovácie vo svojej pedagogickej práci
    • aby dokázali reagovať na rýchle zmeny v spoločnosti
    • využívaním IKT modernizovali vyučovací proces
    • pri vyučovaní predmetu Finančná gramotnosť prispeli k orientácii žiakov v spoločenskom živote
    • žiakov oboznamovali s novými technológiami vo výrobnom proces

    Členovia klubu:   Ing. Hlavatý, Ing. Opalek, Ing. Horka, Ing. Urbanovičová, Ing. Lamošová, Ing.  Pukancová, Ing. Puškárová , Ing. Holická, Ing. Jakubičková, Ing. Čambálová

    Dĺžka trvania stretnutí:  3 hodiny 

    Miesto stretnutia: Google meet - online stretnutia

    Školský rok:   2021- 2022 - I. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma

    Program stretnutia

    21.9 2021

     Plán činnosti klubu

     Návrhy a tvorba plánu činnosti klubu

    28.9.2021

    Ciele a priority pri vyučovaní OP

     Výmena skúseností pri vyučovaní OP

    12.10. 2021

     Ciele a priority pri vyučovaní OP

     Využívanie medzi predmetových vzťahov

    26.10.2021

     Teoretické a praktické vyučovanie

     Kontrola súladu TP oboch úsekov

    9.11. 2021

    Zmeny v legislatíve vo VVP a pri ZS

     Profil absolventa SOŠ, priebeh ZS

    23.11. 2021

    Moderné vyučovacie postupy

     Vzájomná výmena skúseností

    7.12.2021

    Moderné vyučovacie postupy

     Vzájomná výmena skúseností

    14.12. 2021

    Využívanie moderných uč. pomôcok

     Vzájomná výmena skúseností

    11.1. 2022

    Využívanie moderných uč. pomôcok

     Vzájomná výmena skúseností

    25.1.2022

    Výsledky za I.  polrok 2021/2022

     Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov

     

   • Zápisnice zo zasadnutí klubu: 2021/2022 - I. polrok

   • Školský rok:   2021 -2022 - II. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma

    Program stretnutia

    8.2 2022

     Príprava otvorenej hodiny

     Návrhy na obsah otvorenej hodiny ,téma, pomôcky

    22.2.2022

     Vyhodnotenie otvorenej hodiny

     Názory na uskutočnenú otvorenú hodinu-prínos pre ostatných členov klubu

    8.3.2022

     Príprava súťaže zručnosti

     Pripomienky k obsahu a realizácii súťaže zručnosti

    22.3.2022

    Nové trendy v automobilovom priemysle 

     Výmena poznatkov a skúseností v oblasti nových trendov

      12.4.2022

     Nové trendy v automobilovom priemysle

     Výmena poznatkov a skúseností v oblasti nových trendov

      26.4.2022

     Inovatívne metódy vzdelávania

     Požiadavky na školenia, vzdelávacie kurzy a existujúce školenia

     10.5.2022

     Inovatívne metódy vzdelávania

     Požiadavky na učebnice, odbornú literatúru, výmena skúseností

      24.5.2022

     Vyhodnotenie súťaže zručnosti

     Analýza dosiahnutých výsledkov, výmena postrehov a skúseností

     7. 6.2022

     Požiadavky na MTZ vyučovania odborných predmetov

     Na základe skúsenosti návrhy na nákup moderných vyučovacích pomôcok-zdôvodnenie a konzultácie s ostatnými členmi klubu

      21.6. 2022

     Vyhodnotenie činnosti klubu

     Poznatky z činnosti klubu

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   • Zápisnice zo zasadnutí klubu: 2021/2022 - II. polrok