• Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

   • Odborná konverzácia v anglickom jazyku

    - predaj a servis vozidiel-  I.AN, II.AN 

    • Opis činností:

      

            Škola je zapojená do projektu „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 1“, ktorý je zameraný na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie v Trnavskom samosprávnom kraji. Boli vytvorené extra hodiny Odbornej konverzácie v anglickom jazyku s hodinovou dotáciou 1 hodina týždenne v prvom aj druhom ročníku.

         Účelom projektu je zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovanie jazykových a IKT zručností žiakov, čím sa zvýši predpoklad ich uplatnenia na trhu práce. Jednotlivé činnosti v rámci podaktivít projektu  prispejú k zvýšeniu týchto kompetencií, prepájajú stredoškolské vzdelávanie s praxou a zároveň podporujú zvýšenie viacerých kompetencií súčasne za účelom zlepšenia systémov odborného vzdelávania a kvalitnejšej odbornej prípravy mladých ľudí pre trh práce.

   • Pracujeme s digitálnymi technológiami - krúžok

   • Zápisnice z mimoškolskej činnosti - rok 2022/2023

    • október
     Zápisnice z mimoškolskej činnosti za mesiac október - 17.10.2022, 24.10.2022, 25.10.2022
    • november
     Zápisnice z mimoškolskej činnosti za mesiac november - 14.11, 21.11, 22.11, 28.11.2022
    • december
     Zápisnice z mimoškolskej činnosti za mesiac december - 6.12.2022, 12.12.2022, 19.12.2022
    • január
     Zápisnice z mimoškolskej činnosti za mesiac január - 9.1.2023, 23.1.2023
    • február
     Zápisnice z mimoškolskej činnosti za mesiac február - 6.2.2023, 13.2.2023, 14.2.2023