• Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

   • Klub učiteľov teoretického vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov  v autoopravárenských učebných a študijných odboroch vyučovaných na SOŠ automobilovej v  Trnave

    • Opis činností pedagogického klubu:

      

     Obsahom činnosti pedagogického klubu je medzigeneračná    výmena skúseností a poznatkov mladých a starších- skúsenejších pedagogických pracovníkov pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vyučovaní  učebných a študijných odborov vyučovaných na škole. Pravidelné plánované zasadnutia zároveň monitorujú činnosti v priebehu školského roka, zameriavajú sa na potreby pedagogických zamestnancov pri ich práci, oboznamujú sa s novou legislatívnou a riešia aktuálne otázky výchovno-vzdelávacieho procesu.

      

     Na základe toho pedagogickí pracovníci sú :

     • ústretoví k získavaniu nových informácií
     • kriticky skúmajú a hodnotia vlastný obraz
     • vlastné schopnosti dokážu obohacovať o nové schopnosti, ktoré získa výmenou skúseností, čím sa zvýšia jeho odborné kompetencie
     • používaním cudzojazyčnej literatúry sa rozšíri ich slovná zásoba a prenesú poznatky na žiakov, čím sa zvýši ich odborná jazyková príprava
     • zavedením IKT do vyučovacieho procesu budú vo veľkej miere modernizovať vyučovací proces, čím sa zvýši efektivita vyučovania a záujem žiakov o vyučovani

      

     Členovia klubu:  Mgr. Sršňová,  PhDr. Kromková, Ing. Zemková, Mgr. Tabačár,  Mgr. Skaličan, Ing. Mydlová, PhD.,  Ing. Novanská , Csc. , Mgr. Suchoňová, Mgr. Čmilanská

     Dĺžka trvania stretnutí:  3 hodiny

     Školský rok:   2020/2021 - I. polrok

     Rámcový program a termíny stretnutí:

     Termín

     Téma

     Program stretnutia

     21.10.2020

      Pedagogická dokumentácia

      Katalógy, E-TK, komunikácia s rodičmi

     9.11.2020

     Maturita 2021

     Kontrola zadaní, prehodnotenie úrovne zadaní na MS 2021

     23.11.2020

      Maturita 2021

      Kontrola zadaní, prehodnotenie úrovne  zadaní na MS 2021

     7.12.2020

     Modernizácia vyučovacieho procesu

     Využívanie inovatívnych metód vo VVP

     16.12.2020

      Modernizácia vyučovacieho procesu

     Využívanie inovatívnych metód vo VVP

     11.1.2021

     Efektivita vyučovacieho procesu

     Využívanie moderných učebných pomôcok-výmena skúseností, názorov

     25.1.2021

     Efektivita vyučovacieho procesu

     Využívanie moderných učebných pomôcok-výmena skúseností, názorov

      

      

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2020/2021 - I. polrok

   • Dĺžka trvania stretnutí:  3 hodiny

    Školský rok:   2020/2021 - I. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma

    Program stretnutia

    8.2.2021

     Vyhodnotenie I. polroku

    Prezentácia dosiahnutých výsledkov v jednotlivých predmetoch- rozbor nedostatkov

    22.2.2021

     Vyhodnotenie I. polroku

    Prezentácia dosiahnutých výsledkov v jednotlivých predmetoch- rozbor nedostatkov , opatrenia

    8.3.2021

    Organizácia EČ a PFIČ MS 2021

    Zaškolenie administrátorov a pomocných hodnotiteľov na MS

    22.3.2021

    Vyhodnotenie priebehu EČ a PFIČ MS 2021

    Výmena skúseností, názory a postrehy z EČ a PFIČ MS 2021

    12.4.2021

    Práca so žiakmi s VPU

    Identifikácia a špecifikovanie porúch učenia

    26.4.2021

     Práca so žiakmi s VPU

    Skúsenosti z práce so žiakmi s vývinovými poruchami učenia

    10.5.2021

     Ústna forma internej časti MS

    Organizácia ústnej formy

    24.5.2021

     Ústna forma internej časti MS

    Vyhodnotenie ústnej formy MS, skúsenosti z iných škôl

     7.6.2021

    Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov za šk. rok 2020/2021

    Rozbor a analýza výsledkov v jednotlivých predmetoch

    21.6.2021

    Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov za šk. rok 2020/2021

    Návrhy na opatrenia pri skvalitňovaní pedagogickej činnosti

     

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2020/2021 - II. polrok

   • Členovia klubu:  Mgr. Sršňová,  PhDr. Kromková, Ing. Zemková, Mgr. Tabačár, Ing. Mydlová, PhD.,  Mgr. Suchoňová, Mgr. Čmilanská

    Dĺžka trvania stretnutí:  3 hodiny

    Školský rok:   2021/2022 - I. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma

    Program stretnutia

    20.9.2021

     POP k šk. roku 2021/2022

     Úlohy na daný šk. rok

    27.9.2021

     Harmonogram činnosti klubu

     Návrhy členov na činnosť klubu, pripomienky a dodatky

     11.10.2021

     Hospitačná a kontrolná činnosť

    Zameranie kontrolnej a hospitačnej činnosti, stanovenie priorít vo vzdelávaní

      25.10.2021

     Spolupráca s učiteľmi ostatných predmetov

     Analýza medzipredmetových vzťahov, formy spolupráce

     8.11.2021

     Žiaci s vývinovými poruchami učenia

     Úroveň práce so žiakmi s VPU, dosahované výsledky, požiadavky na skvalitnenie práce

      22.11.2021

     Priebežné hodnotenie dosahovaných výsledkov

     Výmena skúseností z vyučovacích hodín, postrehy, návrhy

      6.12.2021

     Učebné pomôcky vo VVP

     Hodnotenie používaných pomôcok, učebníc

      13.12.2021

     Učebné pomôcky vo VVP

     Doplnková literatúra, odporúčané učebnice , časopisy

      10.1.2021

     Kritériá hodnotenia dosiahnutých vedomostí

     Požiadavky na vedomosti žiakov v jednotlivých učebných a študijných odboroch

      17.1.2021

     Kritériá hodnotenia dosiahnutých výsledkov

     Výmena skúseností hodnotenia na základe vedomostí a zručností žiakov

     

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2021/2022 - I. polrok

   • Dĺžka trvania stretnutí:  3 hodiny

    Školský rok:   2021/2022 - II. polrok

    Rámcový program a termíny stretnutí:

    Termín

    Téma

    Program stretnutia

     7.2.2022

     Výsledky VVP za I. polrok

     Analýza dosiahnutých výsledkov na základe vlastných skúseností

     21.2.2022

     Výsledky VVP za I. polrok

     Návrhy na zlepšenie dosiahnutých výsledkov

      7.3.2022

     Príprava na EČ a PFIČ MS

     Administratívne práce súvisiace s MS

      21.3.2022

     Vyhodnotenie EČ a PFIČ MS

     Zhodnotenie testov a zadaní na MS

      11.4.2022

     Inovatívne metódy vo VVP

     Výmena skúseností z využívania inovatívnych metód

      25.4.2022

     Inovatívne metódy vo VVP

     Výmena skúseností z využívania inovatívnych metód

      9.5.2022

     Príprava odborných exkurzií

     Požiadavky na obsah exkurzií, úlohy a ciele

    23.5.2022

     Príprava odborných exkurzií

     Návrhy na témy exkurzií na základe vlastných skúseností

    6.6.2022

     Zhodnotenie činnosti klubu

     Analýza dosiahnutých výsledkov, prezentácia vlastnej činnosti

      20.6.2022

     Zhodnotenie činnosti klubu

     Postrehy , návrhy na zlepšenie činnosti klubu

   • Zápisnice zo zasadnutia klubu: 2021/2022 - II. polrok