• KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

      

     Komisionálne skúšky na stredných školách sa uskutočňujú podľa § 57 ods. 1 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

     a) Žiak môže byť po rozhodnutí riaditeľom školy klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky ak:

     • žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,
     • na podnet riaditeľa školy i v prípade zameškania v jednom klasifikačnom období viac ako 1/3 z odučeného počtu hodín v danom predmete,
     • koná rozdielovú skúšku,
     • je skúšaný v náhradnom termíne,
     • študuje  podľa individuálneho učebného planú
     • koná opravné skúšky.
     • vykonáva rozdielovú skúšky v strednej škole

      

     b) žiadosť o komisionálnu skúšku podáva žiak alebo jeho zákonný zástupca na sekretariát školy,

     c) komisionálnu skúšku povoľuje alebo nariaďuje riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu neplnoletého žiaka zariadenia na komisionálnej skúške,

     d) žiak, ktorý má na konci druhého polroku nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže požiadať riaditeľa školy, v prípade, že ide o neplnoletého žiaka prostredníctvom zákonného zástupcu, o vykonanie opravnej skúšky,

     e) ak dôvod neklasifikovania je nesplnenie povinných cvičení na praxi, odbornom výcviku, neabsolvovanie príslušných súhrnných testov (v moduloch) a podobných povinných zložiek vzdelávania je žiak povinný tieto nedostatky nahradiť v predpísanej miere a spôsobom určeným v rozhodnutí riaditeľa školy v čase pred absolvovaním komisionálnej skúšky, inak na komisionálnej skúške bude hodnotený stupňom "neprospel",

     f) v jeden deň môže vykonať žiak komisionálne skúšky najviac z dvoch vyučovacích predmetov,

     g) komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ školy. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie pre komisionálne skúšky verejne v deň konania komisionálnej skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre hodnotenie žiaka konečný.

   • Žiadosti

    • Doklasifikácia (18+)
     Vzor žiadosti o doklasifikáciu pre plnoletých žiakov, ktorí boli z predmetu neklasifikovaní
    • Opravná skúška (18+)
     Vzor žíadosi o opravnú skúšku pre plnoletých žiakov, ktorí boli z predmetu hodnotení známkou nedostatočný