• PRAVIDLÁ HODNOTENIA  A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

      

     a) Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania v zmysle školského zákona vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov na základe metodického pokynu vydaného MŠ SR,

     b) klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, jej výsledky sa vyjadrujú určenou stupnicou, vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje klasifikácia priebežná a súhrnná, priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, súhrnná klasifikácia žiaka sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka,

     c) ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka,

     d) ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj hodnotený za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy,

     e) žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel najviac z dvoch vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov komisionálnu skúšku,

     f) ak žiak zamešká v jednom polroku viac ako 1/3 z odučeného počtu hodín  v danom predmete a nie je možné ho klasifikovať z tematického celku, ktorý je ťažiskovým pre jeho prípravu na povolanie v danom odbore, môže riaditeľ školy rozhodnúť na základe odporučenia vyučujúceho a po splnení stanovených podmienok, o doklasifikácií v náhradnom termíne formou komisionálnej skúšky,

     g) ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka má pochybnosti o správnosti hodnotenia na konci prvého polroka alebo druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa skončenia obdobia školského vyučovania požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky.

      

    • Metodický pokyn hodnotenia žiakov SŠ
     Metodický pokyn upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike, ktorý sa vykonáva v procese výchovy a vzdelávania v súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon)