• Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

    •  Názov projektu:

     Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol / Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl

      Operačný program:   

     Interreg V- A Slovenská republika - Česká republika

      Spolufinancovanie:    

     Európsky fond regionálneho rozvoja

      Prioritná os:

     1 Využívanie inovačného potenciálu

      Investičná priorita:

     Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov

      Špecifický cieľ:

     1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce 

      Kód výzvy:

     INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

     Trvanie projektu:       

     apríl 2021 – september 2022 (18 mesiacov)

      

       Opis projektu:

        Cieľom projektu je podporiť lepšiu uplatniteľnosť absolventov partnerských škôl SOŠ a SOU podnikania a služieb     Jablunkov a SOŠ automobilová Trnava na trhu práce rozvojom a inováciou v oblasti diagnostiky porúch benzínových   motorov a elektromotorov v oblasti elektrotechniky. Za týmto účelom budú zaobstarané moderné technológie pre   uvedené oblasti, umožňujúce rozvíjať praktické zručnosti žiakov požadované zamestnávateľmi. Súčasne budú   vytvorené výučbové materiály určené žiakom za účelom nadobudnutia teoretických vedomostí potrebných pre prácu   s modernými technológiami.

      

        Snahou projektových partnerov bude prostredníctvom realizácie projektu motivovať žiakov k štúdiu technických odborov a podporiť výmenu odborných znalostí a skúseností žiakov a pedagógov prostredníctvom realizácie výmenných pobytov, exkurzií a vytvorením spoločnej internetovej prezentácie.