• STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ, Coburgova 7859/39, TRNAVA

      

      ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM - NÁSTROJÁR

     23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

      

      Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1853:8-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom.

   • UČEBNÝ PLÁN - 2423 H NÁSTROJÁR - SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   • Kategória a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    Spolu

    TEORETICKÉ VYUČOVANIE

    18

    15,5

    15,5

    49

    Všeobecno–vzdelávacie predmety

    11

    7

    6

    24

    slovenský jazyk a literatúra

    2

    2

    2

    6

    anglický/nemecký jazyk

    3

    3

    2

    8

    etická/ náboženská výchova

    1

    1

    občianska náuka

    1

    -

    1

    fyzika

    1

    -

    1

    matematika

    1

    1

    1

    3

    informatika

    1

    -

    -

    1

    telesná a športová výchova

    1

    1

    1

    3

    Odborné predmety

    7

    8,5

    9,5

    25

    ekonomika

    1

    -

    1

    aplikovaná informatika

    -

    1

    1

    2

    finančná gramotnosť

    -

    -

    1

    1

    úvod do sveta práce

    -

    -

    1

    1

    technické kreslenie   

    2

    2

    1

    5

    základy strojárstva  

    1

    --

    2

    strojárska technológia   

    1

    1

    1

    3

    nástrojárska technológia  

    2

    2,5

    3

    7,5

    programovanie CNC strojov  

    -

    1

    1,5

    2,5

    odpadové hospodárstvo

    1

    --

    --

    1

    PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

    15

    17,5

    17,5

    50

    odborný výcvik

    15

    17,5

    17,5

    50

    Spolu

    33

    33

    33

    99

    Kurz pohybových aktivít v prírode

    15h/rok

    15h/rok

     

     

    Kurz na ochranu života a zdravia

     

     

    3x6h/rok

     

    Účelové cvičenia

    6h/2xrok

    6h/2xrok

     

     

    Záverečná skúška

     

     

     

     

   • Školský vzdelávací program:

    • ŠkVP - NÁSTROJÁR
     Charakteristika vzdelávacieho programu, profil absolventa, učebný plán, podmienky vzdelávania.
    • Všeobecnovzdelávacie predmety
     Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov, charakteristika, učebné zdroje, vzdelávacie výstupy
    • Odborné predmety
     Učebné osnovy odborných predmetov, charakteristika, učebné zdroje, vzdelávacie výstupy