• 2423 H NÁSTROJÁR - CHARAKTERISTIKA

   • Názov odboru Nástrojár
    Číslo odboru 2423 H
    Forma a typ štúdia denné štúdium pre absolventov ZŠ
    Dĺžka štúdia 3 roky
    Spôsob ukončenia štúdia záverečná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list
    Dosiahnutý stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie, ISCED 3C
    Charakteristika absolventa nástrojár zhotovuje, lícuje a zostavuje lisovacie a tvarovacie nástroje, upínacie prípravky, zápustky, meradlá, šablóny a rôzne druhy foriem, zostavuje skupiny a podskupiny nástrojov a prípravkov do celku podľa technologických postupov a výkresovej dokumentácie, montuje a pripravuje podskupiny nástrojov na strojné obrábanie, uskutočňuje funkčné skúšky v produkčnom lise.
    Praktické vyučovanie v dielenských priestoroch školy so zameraním na ručné a strojové spracovanie materiálov, pracoviskách partnerov v systéme duálneho vzdelávania, prípadne na zmluvných pracoviskách iných subjektov
    Pracovné uplatnenie absolventa samostatne zárobkovo činná osoba v oblasti stroj. výroby , ručné a strojové spracovanie súčiastok, montáž, demontáž a opravy strojov a zariadení, výroba nástrojov a náradia vrátane povrchovej úpravy
    Ďalšie vzdelávanie 2-ročné denné nadstavbové štúdium na našej škole v odbore: 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
   •