• STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ, Coburgova 7859/39, TRNAVA

      

      ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM - AUTOMOBILY

     23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

     odbor 2487 H 01 autoopravár - mechanik

      

      Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1853:8-92 s platnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom.

   • UČEBNÝ PLÁN - 2487 H 01 AUTOOPRAVÁR - MECHANIK 

   • Kategória a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    3.

    Spolu

    TEORETICKÉ VYUČOVANIE

    18

    16

    16

    50

    Všeobecno-vzdelávacie predmety

    11

    7

    6

    24

    Slovenský jazyk a literatúra

    2

    2

    2

    6

    Anglický/nemecký jazyk

    3

    3

    2

    8

    Etická/ náboženská výchova 

    1

    -

    -

    1

    Občianska náuka

    1

    -

    -

    1

    Fyzika

    1

    -

    -

    1

    Matematika

    1

    1

    1

    3

    Informatika 

    1

    -

    -

    1

    Telesná a športová výchova 

    1

    1

    1

    3

    Odborné predmety

    7

    9

    10

    26

    Ekonomika

    -

    1

    -

    1

    Aplikovaná informatika

    -

    1

    1

    2

    Finančná gramotnosť

    -

    -

    1

    1

    Úvod do sveta práce

    -

    -

    1

    1

    Technické kreslenie 

    1

    1

    -

    2

    Základy strojárstva

    2

    -

    -

    2

    Strojárska technológia

    2

    -

    -

    2

    Základy elektrotechniky

    1

    -

    -

    1

    Diagnostika a opravy automobilov

    -

    2

    3

    5

    Automobily

    1

    2

    2

    5

    Elektrotechnika

    -

    2

    2

    2,5

    PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

    15

    17,5

    17,5

    50

    Odborný výcvik

    15

    17,5

    17,5

    50

    SPOLU

    33

    33,5

    33,5

    100

    Kurz pohybových aktivít v prírode

    15h/rok

    15h/rok

     

     

    Kurz na ochranu života a zdravia

     

     

    3x6h/rok

     

    Účelové cvičenia

    2x6h/rok

    2x6h/rok

     

     

    Záverečná skúška

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   • Školský vzdelávací program: