• STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ, Coburgova 7859/39, TRNAVA

     

     ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM - PREDAJ A SERVIS VOZIDIEL

    23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

     

     Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1853:8-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom.

   • UČEBNÝ PLÁN - 2493 L PREDAJ A SERVIS VOZIDIEL

   • Kategória a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín

    1.

    2.

    Spolu

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    15

    15

    30

    Slovenský jazyk a literatúra

    4

    5

    9

    Anglický/Nemecký jazyk

    3/3

    4/4

    7/7

    Konverzácia v anglickom/ nemeckom jazyku

    1/1

    1/1

    2

    Dejepis

    1

    1

    2

    Občianska náuka

    1

    -

    1

    Fyzika

    1

    1

    Matematika

    2

    2

    4

    Informatika d)

    1

    1

    2

    Telesná výchova

    1

    1

    2

    Odborné predmety

    18

    18

    36

    Komunikácia a komunikačná technika

    3

    3

    6

    Právna náuka

    1

    -

    1

    Základy logistiky

    1

    1

    Základy ekonomiky autoservisu

    1

    2

    3

    Manažment a marketing

    2

    2

    4

    Prevádzka servisu a predaja vozidiel

    2

    2

    4

    Finančná gramotnosť d)

    -

    1

    1

    Automobilová technika a technológia

    2

    2

    Voliteľné predmety

     

     

     

    Manažment práce servisného poradcu d)

    2

    2

    Manažment práce predajcu motorových vozidiel d)

    2

    2

    Odborná prax

    6

    6

    12

    Odborná konverzácia v anglickom jazyku

    1

    1

    2

    Spolu

    33

    33

    66

    maturitná skúška

     

     

     

   • Školský vzdelávací program: