• STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ, Coburgova 7859/39, TRNAVA

      

      ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM - STROJÁRSTVO

     23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II

      

      Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1853:8-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom.

   • UČEBNÝ PLÁN - 2414 L 01 STROJÁRSTVO

   • Kategória a názvy vyučovacích predmetov

    Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

    1.

    2.

    Spolu

    Vzdelávacie oblasti

    Všeobecné vzdelávanie

    15

    15

    30

    Slovenský jazyk a literatúra

    4

    5

    9

    Anglický/Nemecký jazyk

    3/3

    4/4

    7

    Konverzácia v cudzom jazyku

    1/1

    1/1

    2

    Dejepis

    1

    1

    2

    Občianska náuka

    1

    -

    1

    Fyzika

    1

    1

    Matematika

    2

    2

    4

    Informatika

    1

    1

    2

    Telesná a športová výchova

    1

    1

    2

    Odborné vzdelávanie

    18

    18

    36

    Technológia montáže a opráv

    3

    3

    6

    Stroje a zariadenia

    1

    1

    2

    Technická mechanika

    2

    1

    3

    Ekonomika a podnikanie

    1

    1

    2

    Technické kreslenie

    1

    1

    2

    Výpočtová technika

    2

    2

    4

    Programovanie CNC strojov

    2

    2

    4

    Finančná gramotnosť

    1

    1

    Odborná prax

    6

    6

    12

    Spolu

    33

    33

    66

   • Školský vzdelávací program: