• STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ, Coburgova 7859/39, TRNAVA

     

     ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

    MECHANIK - MECHATRONIK

    26 ELEKTROTECHNIKA

     

     Schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1857:9-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom.

   • UČEBNÝ PLÁN - 2679 K MECHANIK MECHATRONIK

    • Kategória a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     TEORETICKÉ VYUČOVANIE

     18

     16,5

     16,5

     16,5

     67,5

     Všeobecnovzdelávacie predmety

      

      

      

      

      

     Slovenský jazyk a literatúra e)

     3

     3

     3

     3

     12

     Anglický/nemecký jazyk d) f)

     3

     3

     3

     3

     12

     Etická/ náboženská výchova g)

     1

     1

      –

     – 

     2

     Občianska náuka h)

     --

     1

     --

     --

     1

     Dejepis

     --

     1

     1

     Fyzika

     -

     1

     1

     2

     Matematika

     1,5

     1,5

     1,5

     1,5

     6

     Informatika l)

     1

     --

     --

     --

     1

     Telesná a športová výchova  d)

     1

     1

     1

     1

     4

     Odborné predmety

     7,5

     5

     6

     8

     26,5

     Elektrotechnika l)

     2

     -

     -

     -

     2

     Elektrotechnológia

     1

     -

     -

     -

     1

     Technické kreslenie l)

     1

     1

     -

     -

     2

     Strojníctvo

     2

     -

     -

     -

     2

     Elektrické merania l)

     -

     1

     -

     -

     1

     Strojárska technológia

     1,5

     1

     -

     -

     2,5

     Elektronika l)

     -

     1

     1

     1

     3

     Mechatronika l)

     -

     1

     2

     2

     5

     Elektrické stroje a prístroje

     -

     -

     1

     2

     3

     Grafické systémy l)

     -

     -

     1

     1

     2

     Ekonomika

     -

     -

     1

     1

     2

     PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

     15

     17,5

     17,5

     17,5

     67,5

     Odborný výcvik m)

     15

     17,5

     17,5

     17,5

     67,5

     Spolu

     33

     34

     34

     33

     135

     Účelové cvičenia

     2x6 hod

     2x6hod

      

      

      

     Kurz pohybových aktivít v prírode

     15 hod

     15 hod

      

      

      

     Kurz na ochranu života a zdravia

      

      

     3x6 hod

      

      

   • Školský vzdelávací program: