• 2679 K MECHANIK MECHATRONIK - CHARAKTERISTIKA

   • Názov odboru Mechanik mechatronik
    Číslo odboru 2679 K
    Forma a typ štúdia denné štúdium pre absolventov ZŠ, vhodný pre chlapcov a dievčatá
    Dĺžka štúdia 4 roky
    Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška
    Doklad o dosiahnutom vzdelaní maturitné vysvedčenie, výučný list
    Dosiahnutý stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A
    Charakteristika absolventa Absolvent je viacodborový kvalifikovaný pracovník, ktorý zabezpečuje diagnostiku a vyhľadávanie príčin porúch automatizovaných zariadení, je pripravený na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti mechaniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektroniky, počítačového konštruovania, počítačom riadených moderných výrobných technológií a kde je potrebné úplné stredné odborné vzdelanie.
    Praktické vyučovanie v 1., 2., 3. a 4. ročníku v priestoroch školských dielní, prípadne na ďalších zmluvných pracoviskách v celom regióne
    Pracovné uplatnenie absolventa Absolvent študijného odboru 2679 K mechanik mechatronik je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní elektrických, elektropneumatických a hydraulických pohonoch, riadiacej a regulačnej technike, automatizovaných výrobných systémov a počítačom riadených moderných technológií.
    Ďalšie vzdelávanie odborné kurzy a školenia pomaturitné štúdium štúdium na vysokej škole technického zamerania
   •