•    

     Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Vo vzťahu k škole je záväzný aj pre zákonného zástupcu žiaka v príslušných ustanoveniach, Školský poriadok SOŠ automobilovej, je zverejnený na webovom sídle školy www.sosatt.edupage.org v časti Žiaci a rodičia – každodenné záležitosti – školský poriadok.

          Žiaci sú so školským poriadkom oboznámení pri príchode do školy na začiatku každého školského roka na prvej triednickej hodine, noví žiaci prvý deň ich nástupu do školy; Oboznámenie s jeho ustanoveniami potvrdzujú na webovom sídle školy v časti Žiadosti a vyhlásenia – Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom. Zákonný zástupca žiaka je so Školským poriadkom oboznámený triednym učiteľom na prvom zasadnutí triedneho rodičovského združenia v septembri príslušného školského roku. Zákonný zástupca žiaka, ktorý nastúpil na školu v priebehu školského roku, po dohode s triednym učiteľom v čo najkratšom čase. 

          Po zvážení a   zapracovaní konštruktívnych  pripomienok  bol  Školský  poriadok prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady 24. januára 2023 s účinnosťou od 25. januára 2023. Tento školský poriadok ruší v plnom rozsahu dňom svojej platnosti Školský poriadok SOŠA Trnava zo dňa 01.09.2010.

      

      

                                                                                                             Ing. Jozef Ormandy

                                                                                                     riaditeľ SOŠ automobilovej Trnava